is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verslag van het wetenschappelijke gedeelte der vergadering van de Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in IN. I., te Batavia gehouden in de maanden April—Juni 1912.

Gewone vergadering op 18 April 1912 des avonds ten 9 ure in de leeraarskamer der S. t. o. v. i. a.

De heer Ouwehand krijgt het woord tot het houden zijner aangekondigde voordracht over de mortaliteit en morbiditeit in Batavia. Deze voordracht zal t. g. t. in liet Tijdschrift afgedrukt worden.

Aan de discussie wordt deelgenomen door de H. H. de Vogel en van Gorkom.

De heer de Vogel wijst er den spreker op, dat gegevens als thans verteld omtrent Batavia, ook voor Semarang verzameld zijn; ze kunnen dus ter vergelijking dienen.

Zoowel de heer de Vogel als de Heer van Gorkom wijzen er op, dat men weliswaar een heel eind komen kan door toepassing der eenvoudigste liygienische maatregelen, die in ieder geval nuttig zijn, maar dat daarnaast toch ook de tijd en de geografische verspreiding der verschillende ziekten bestudeerd dienen te worden, wil men met vrucht arbeiden aan verbetering der sanitaire toestanden. Het kan b. v., indien men alle tijd en moeite heeft besteed aan malariabestrijding, achteraf blijken dat dysenterie of typ-hus de ziekten waren, die de mortaliteit zoo hoog maakten, zoodat geheel andere maatregelen noodig geweest waren, dan die, welke tot uitvoering kwamen.

De heer van Gorkom eindigt met den heer Ouwehand, die binnen kort met verlof naar Europa zal gaan, hulde te brengen voor den arbeid, door hem gedurende zoo vele