is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet zijn ingevberd, zicli niet het eerst in de havensteden, doch wel in het bergland heeft vastgezet, kan zonder een nader onderzoek niet met zekerheid worden beantwoord. Dit onderzoek moet van groote waarde worden geaciit, omdat het gezichtspunten kan openen van het hoogste belang voor de epidemiologie van de pest op Java.

Hoofdstuk IV.

Pogingen, om de pest tot de af deeling Malang te localiseeren.

De opdracht om, de pest zoo mogelijk te localiseeren, d.w.z. hare uitbreiding over geheel |ava met alle beschikbare middelen tegen te gaan, werd volvoerd door liet verkeer naar het nog onbesmette gebied te beperken.

Er was gevaar, dat de ziekte zich van uit het zwaar bezochte Penanggoengan over den bergpas tussclien de Audjasmoro en Ardjoeno zou uitbreiden naar Soerabaija's gebied. Door dien bergpas loopt een druk begane verkeersweg door het z g. acces van Patjet door de Residentie Soerabaija naar Kediri.

Reeds op den 31sten Maart werd deze verkeersweg door den Resident van Soerabaija op voorstel van schrijver dezes afgezet. Tevens werden de toegangen van uit de afdeeling Malang naar het Kedirische door de goede zorgen van-den Resident van Kediri door politie bewaakt. Door de afsluiting van het besmette gebied wordt ontegenzeggelijk de kans verminderd, dat de pest door het overbrengen van door pest besmet ongedierte in de bagage der menschen of door handelswaren wordt overgebracht. Door het snelle vervoer over grooten afstand bestaat kans, dat over een groot gebied hier en daar pesthaarden ontstaan. Dooreene afsluiting met gecontröleerden uitvoer is deze kans zeer te verminderen. Aan den anderen kant zal de ziekte, indien ze door zwerfratten wordt overgebracht, zooals de mus decumanus (onder bepaalde omstandigheden misschien ook door de sawahrat), niettegenstaande zulk eene afsluiting