is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgebracht. Hierdoor moet eindelijk pest zijn ontstaan onder de liuisratten dier kampongs, waarop de menschenpest is gevolgd. Voor het feit dat rattevlooien over grooten afstand worden getransporteerd, schijnt wel het in hoofdstuk IV beschreven geval van de overbrenging van pest door de familie van Sastro Prajitno naar Poedjantrik te spreken.

Ook een in de nabijheid van Sitoebondo voorgekomen geval zou langs dien weg ongedwongen zijn te verklaren. De persoon, bij wien daar de pest uitbrak, vertoefde einde Maart in de kotta Malang in een Chineesch hotel aan de grens van de geïnfecteerde wijk Djodipan. Begin April was hij op zijn woonplaats terug en vertoonde medio April onder lichte koortsverschijnselen pijnlijke bubonen in liezen en rechter oksel, zonder dat een porte d'entiée was te vinden.

Einde April stelde hij zich te Sitoebondo onder behandeling van een arts. De verklaring van het ontstaan van dit geval moet worden gezocht in het medevoeren van geïnfecteerde vlooien uit het Chineesch hotel te Malang. Bij het ontpakken der bagage moet de infectie hebben plaats gehad, waarop een z. g. pestis ambulans met kalm, doch geprotaheerd verloop volgde.

sub II.

Gegevens welke nog moeten worden verzameld:

A. ter completeering van reeds aangevangen onderzoek.

B. voor onderzoekingen welke nog van den beginne af moeten worden aangevat.

Onder de sub II A genoemde categorie gegevens behoort: le. de completeering van het onderzoek naar de op Java voorkomende rattesoorten dat door Dr. van Loqhem is aangevangen.

Door den nauwen samenhang, welke tusschen inenschen- en rattepest bestaat, is een nauwkeurige kennis van de levenswijze en gewoonten der om en bij ons levende ratten noodig. De kennis dier soorten brengt van zelf de kennis hunner levensgewoonten mede, immers van