is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mus decumanus een ongiinstigen factor ziet. Bij het erkennen van de beteekenis van mus decumanus voor de uitbreiding en het in stand houden van de pest moet men echter een zekeren invloed ten goede niet voorbij zien. Europa dankt het gering aantal slachtoffers onder menschen, ondanks het nu en dan gaan heerschen van rattepest in havens en binnenland, waarschijnlijk aan het feit dat mus rattus door mus decumanus nagenoeg verdrongen is. Uit de waarnemingen in Bombay blijkt dat mus rattus ook daar reeds tot de bovenverdiepingen van het huis is teruggedrongen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit beteekenen dat door de aanwezigheid van mus decumanus het aantal van mus rattus vermindert, en tevens de afstand tusschen mensch en mus rattus vergroot wordt.

Tot nu toe is over het voorkomen van mus decumanus in Nederlandsch-Indië weinig bekend. Twee jaren geleden heb ik mij, in verband met het pestvraagstuk in Deli, veel moeite gegeven iets over de aanwezigheid van de rat in het bijzonder in de havenplaatsen hier te lande te weten te komen. Onder de door Dr. de Bussy en mij verzamelde exemplaren in Deli bevond zich geen enkele decumanus, evenmin in de jongste verzameling van Dr. de Beaufort. Ook bij het zich in Nederland bevindende materiaal van eenige musea heb ik geen decumanus kunnen vinden. Aan verschillende geneesheeren in Nederlandsch-Indische havenplaatsen heb ik toen gevraagd voor mij ratten te willen laten verzamelen; met het gevolg dat Dr. de Vogel mij verleden jaar uit Semarang ratten toezond, die mus decumanus bleken te zijn. Hiermede was dus aangetoond dat mus decumanus in Ned.-Indië voorkomt. Nu de pest op Java is uitgebroken is liet dubbel aangewezen dit onderzoek voort te zetten. In de afdeeling Malang bleken alle groote ratten tot het genus gunomys te behooren. Daarentegen ontving ik in Mei en Juni, toen de ratten van Soerabaja nog te Malang werden onderzocht, herhaaldelijk van daar mus decumanus. De heer PyL,