is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met 1910. In het geheel waren dit ruim 2900 dooden. De verdeeling over leeftijden, voor zoover ze hier van belang is, kan blijken uit het volgend staatje:

Op honderd dooden kwamen voor jonger dan twee jaar

HERKOMST

Mannen Vrouwen Mannen en

vrouwen

Geboren in Indië. 33 32.4 32.7

Geboren hetzij in of buiten Indië. 21.5 30 24.7

Deze cijfers eischen een korte toelichting. Hoe komt het dat van alle mannelijke Europeanen, die hier sterven, er maar 21,5% jonger dan twee jaar zijn, terwijl dit percentage 33 bedraagt, wanneer men enkel let op maniien, die hier te lande geboren zijn? Dat komt door liet garnizren. Elk jaar worden voor het leger tal van jonge mannen uit Nederland hierheen gezonden. Die wijzigen in een plaats met een groot Europeesch garnizoen kunstmatig de samenstelling der bevolking in dien zin, dat de leeftijdsgroepen van den man in de kracht des levens versterkt worden. In die leeftijdsgroepen sterven dus ook meer mannen dan het geval zou zijn zonder garnizoen. Dit heeft ten gevolge, dat op honderd dooden betrekkelijk weinig kinderen en grijsaards komen. Het cijfer 21,5 is dus te laag, omdat er zoovele ongetrouwde soldaten zijn. Dezelfde redeneering geldt voor de vrouwen ook, maar hier is de invloed der in Europa geboren vrouwen, die kinderloos hier komen, veel kleiner. Het getal 30 zou dus iets liooger uitvallen, indien hier geen jonge vrouwen uit Europa aankwamen. Van de hier geboren Europeesche vrouwen sterft 32,4°/0 jonger dan twee jaar zijnde. Onder die overleden kleine meisjes