is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. door personen, die 1 ij den aan gele koorts of irt de incubatieperiode der ziekte verkeeren;

b. door besmette Stegomyia.

4°. De incubatieperiode der gele koorts duurt niet langer dan 6 dagen. De zieke behoeft slee hts g e d uren de de eerste 4 dage n derziekte als besmettelijk beschouwd te worden.

Uit proefnemingen is het eerste gedeelte dezer conclusie gebleken. Om den tijd vast te stellen gedurende welken de zieke besmettelijk is, kan niet over een voldoend aantal gegevens worden beschikt, maar alle proefnemingen hebben tot nog toe als resultaat opgeleverd, dat de duur der besmettelijkheid een tijdperk van drie dagen niet overschrijdt. Zekerheidshalve is in de vierde conclusie echter vier dagen voorgesteld.

5°. Gedurende de besmettelijke periode der ziekte moet de lijder buiten het bereik van alle aanraking met muskieten worden gehouden.

6°. Havens, die voorzien z ij n van een ratio neele prophylactische organisatie tegen de gele koorts, hebben niets te vreezen van het binnendringen van personen, die aan die ziekte 1 ij d e n of in de incubatieperiode daarvan verkeeren. De grondbeginselen, waarop zoodanige organisatie berust, staan op het oogenblik vast en de voorbeelden een er gelukkige toepassing daarvan zijn talrijk.

leder schip kan besmette muskieten overbrengen, en daardoor de oorzaak worden voor het uitbreken van gele koorts, maar de lading van het schip, van welken aard die ook zijn moge, kan niet aangemerkt worden daarbij van invloed te zijn. Uit deze overweging volgt:

7°. Er bestaan geen waarnemingen, waaruitkan