is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooting van 600: de spermatozoën waren dan lichtbruin gekleurd. Alleen op wit of grauw goed gelukte dit, op donkerder gekleurde kleeren niet meer. de Dominicis ') versterkte de inwerking van het zuur door verwarming. Kort geleden werd deze methode, gewijzigd, weer aanbevolen door Marique, die na distractie van de onderlaag de spermatozoën duidelijk trachtte te maken door nakleuring met alkoholische eosine.

De resultaten van deze wijze van werken zijn niet zóó schitterend, dat ze zich heeft kunnen handhaven. Door de inwerking van het sterke zuur en vooral door de eventueel daarop gevolgde verdunning van het zwavelzuur met water, waarbij de temperatuur tot 8o° C kan stijgen, lijdt het uiterlijk van de spermatozoën en gaat zelfs, volgens de latere onderzoekingen, een min of meer groot deel daarvan geheel te gronde.

Een groote vooruitgang op dit gebied beteekent de methode van Baecchi 2). Deze auteur ging uit van 't denkbeeld, dat men de spermatozoën op het goed moet kunnen zien, wanneer het gelukt, de onderlaag voldoende doorschijnend te maken, en de spermatozoën te kleuren, zonder dat de vezel van de stof daarbij medegekleurd wordt.

Dit laatste heeft hij op zeer gelukkige wijze gedaan gekregen door te kleuren met verdunde oplossingen van zure fuchsine en van methylblauw (niet methyleenblauw) in verdund zoutzuur. Hij geeft daarvoor 3 oplossingen, nl.

I. 1 °lo waterige zure fuchsine-opl. 1 dl.

1 °/o zoutzuurwater 40 dl.

II. 1 % waterige methylblauw-opl. 1 dl.

1 % zoutzuurwater 40 dl. en

') Geciteerd naar Schmidtmann.

4) Brunetto Baecchi — Vierteljahrschr f. gr. Med. 1912 Januari.