is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In overleg met den Chef over den Militairen Geneeskundigen Dienst werd in het Geneeskundig Laboratorium de gelegenheid gegeven om onder leiding van den Directeur dier inrichting een proef te nemen over de intraveneuse behandeling met salvarsan van lijders aan syphilis onder controle van de Wassermannsche reactie. De officier van gezondheid der 2e Klasse J. Th. C. A Leusden werd tot dat doel ter beschikking gesteld van genoemden Directeur. Een verslag van deze proefneming zal verschijnen in de mededeefingen van het laboratorium. Behalve omtrent eenige onderzoekingen, vermeld in het kort verslag over het jaar 1910, werd over de volgende, in 1911 verrichte onderzoekingen reeds bericht in de Mededeelingen uit het Geneeskundig Laboratorium 2e. Serie A N°. 12.

Dr. G. W. Kiewiet de Jonge. Onderzoekingen aan 700 Bataviaasche schoolkinderen.

Dr. J. de Haan. Protozoën in het bloed van kippen.

J. G. Meurs en L. S. A. M. von Römer. De agglutinatiemethode volgens Ficker toegepast op bacillaire dysenterie.

Voortgezet werden de onderzoekingen van:

Dr. J. de Haan, Over het voorkomen der Wassermannsche reacties bij lijders aan malaria.

Dr. G. Grijns, Over polyneuritis gallinarum.

Er werden 3 cursussen in tropische ziekten gehouden.

Aan den len Cursus, van 1 Februari tot ulto April, werd deelgenomen door den Officier van gezondheid Hr. Ms. Zeemacht A. A. J. Veldhuis, de Officieren van gezondheid der Landmacht J. Th. C. A. Leusden, M. A. van Gool, Dr. O-Siau-dhai, A. C. Bobbert en den burgergeneeskundige E. P. H. Riegen. Onder leiding van den leeraar aan den Cursus in tropische ziekten Dr. G. W. Kiewiet de Jonge maakten genoemde geneeskundigen een excursie naar het gebied waar de pest was opgetreden, om aldaar zoowel de ziekte zelve als de gevolgde wijze van bestrijding te leeren kennen