is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zien hier een pneumonie van de rechter middenkwab, waarbij pleuritisch wrijven als eerste duidelijk physisch symptoom het eerst op den achtsten ziektedag werd gehoord; de eerste typische verschijnselen voor pneumonie kwamen nog een dag later, terwijl de sputa er eerst op den twaalfden ziektedag karakteristiek werden. Verder merken we op dat het koortsverloop dan weer eens continu, dan weer remitteerend was, terwijl de defervescentie per lysin plaats had; patiënt was eerst den achttienden dag koortsvrij. Alles te zamen genomen dus een vrij atypische historie.

Ik heb dit voorbeeld eenigszins in extenso gegeven om te doen uitkomen, dat het verloop inderdaad belangrijk afwijkt van de norrpa.

De inspectie van den thorax geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Van de palpatie kan worden medegedeeld, dat de stemfremitus lang niet altijd versterkt is geweest, in zes gevallen werd zij — niettegenstaande er geen sprake was van vochtuitstorting in de borstholte of van verstopping van den hoofdbronchus— steeds zwakker gevonden dan aan den gezonden kant. Eenmaal heb ik het verschijnsel waargenomen, dat op hetzelfde moment op dezelfde plaats de stemfremitus verzwakt was en de bronchophonie versterkt. Eenmaal was de versterking der bronchophonie een dag eerder te constateeren dan de versterking van den stemfremitus.

Van de p h y s i s c h e v e r s c h ij n s e 1 e n aan den thorax was demping het meest constante; zij werd op een enkele uitzondering 11a bij [alle patienten aangetroffen. De tympanitische bijklank in het stadium van „engouement" is uit den aard der zaak slechts bij uitzondering waargenomen, daarvoor kwamen onze patienten te laat onder behandeling. I11 het tijdperk der resolutie kreeg in den regel de gedempte toon gedurende korten tijd een licht tympanitisch timbre, om daarna op te helderen.