is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL N°. 20.

Temperatuur (T), Vochtigheid (V) en Regenval (R) te Kedirie, Soerabaja, Madioen en Pasoeroean.

„ . Soera- Ma- Pasoe-

^ e lrl baja. dioen. roean. Toelich-

3 Maand. tingen.

V. R. V. R. R. T. V.

i i i 7 ; ~ i

1911 Januari . . — 81 — 304 332 26".3 79 Waarnemingsuren: Februari. . — 126 — 310 227 26".5 76

Maart ... — 100 — 74 170 27°.5 73 Pasoeroean 6—12—

April. ... — 97 — 116 127 27u.2 75 5.

Mei — 127 — 98 172 26".8 74 Soerabaja 6—12—'7.

Juni .... — 195 — 227 70 26".5 76 Kedirie 6—12—5.

Juli — 212 — 70 47 25°.9 72

Augustus . — 0 — 0 0 25".6 66

September — 0 — 0,3 0 26°.5 64

October. . — 104 — 29 120 27°.8 64

November. — 104 — 131 75 28°.2 69

December. — 160 — 251 173 27°.4 74

1912 Januari. . . — 384 83 490 314 26".4 81 Februari. . — 512 85 450 395 26°.7 80 Maart ... — 565 84 253 296 26°.7 81 April. ... — 53 83 75 44 27".6 73

Mei — 51 80 24 8 27u.4 71

Juni .... — 0.5 79 0 3 27".1 68

Juli — 11 Vi 76 48 9 26°.2 64

Angustus . 67 0 74 4 0 26°.4 63

September 76 0 72 6 0 27°.8 61

October. . 76 84 64 5 58 28°5 62

November. — — — — 317 28°.04 69

4. Soerabaia. (Zie tabel N°. 20).

In 1911 viel (naar de regenwaarnemingen te oordeelen) liet minimum der vochtigheid tusschen Augustus en October. In 1912 viel dit minimum in October. Vergelijken we de waarnemingen van Soerabaia met die van Malang (6—12 —6—11), daarbij in aanmerking nemende dat de laatste waarnemingen 1—3°/o hooger aanwijzen dan die te Soerabaia, dan blijkt dat het minimum te Soerabaia later valt dan te Malang en dat het 9—10°/o lager is. In den regentijd en ook nog eenige maanden later is er in de vochtigheid der