is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krooslucht, die Hollandsche polderslooten verspreiden. ') Een nadeel bleef echter, dat organische massa's op het water bleven drijven en aan insecten door contact gelegenheid bleven bieden, ziektekiemen te transporteeren. Hierom werd door Dr. De Vogel een proef genomen met de verbinding van een beerput als „rotkeider" aan den vijver, zoodat de faecaliën in opgelosten toestand den laatste bereikten. Om na te gaan, hoe typlius-,cholera- en dysenterie-bacillen zich in dit water gedragen, werden door hem waarnemingen met voorloopig gunstig resultaat gedaan. 2) Deze proeven konden, gezien de gebrekkige hulpkrachten, waarover de proefnemer te beschikken had, slechts een orienteerend karakter hebben. Een goed georganizeerde gezondheidsdienst, waarin aan geneeskundigen en aan technici de hun toekomende plaats zal zijn verzekerd, zal in deze richting stelselmatig verder kunnen werken en naar een oplossing kunnen zoeken, die aan de eischen der praktijk voor een stad als Batavia met ongeveer 150.000 Europeesche en Aziatische inwoners, ook wat de belangrijke kosten-quaestie betreft, zal voldoen. Organisatie, en nog eens organisatie, is ook hier weer het eerst noodig.

Zonder thans in beschouwingen te treden over de richting, waarin voor Batavia practisch de oplossing' van het faecaal-vraagstuk zal zijn te vinden, zij herhaald, dat open leidingen met tegen contact-infectie onschadelijk gemaakten inhoud zullen kunnen worden aanvaard, wanneer, dank zij een doelmatige watervoorziening, daarbij een verbod

') De desodorizeerende werking van de tropische zon is buitengewoon sterk. Zonder deze gelukkige eigenschap zou het verblijf in de meeste Inlandsclie kampongs in de binnenlanden een kwelling zijn. Een Engelsch onderzoeker, die in Egypte en Abessynië waarnemingen heeft gedaan, drukte het feit, eenigszins overdreven, aldus uit: dat de stralen der zon in staat zijn, den stank van een bunzing in den geur van een bloemruiker te veranderen.

s) Uit de jaarverslagen van den Stadsgeneesheer te Semarang.