is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

methode als malaria-index 59° 0 aanwees. Deze casuistiek leerde, dat, indien deze verhoudingen mochten worden gegeneralizeerd, de endemische index uit den parasieten-index zou zijn af te leiden door hierbij 82°/, op te tellen en uit den milt-index door hierbij 25° o °P te tellen. Nadere waarnemingen en berekeningen hebben ROSS geleerd, dat het milt onderzoek (palpatie) tot fouten in tweeërlei richting kan leiden, die in elk der beide richtingen ongeveer 20*',o kunnen bedragen. Zij werken echter in tegengestelden zin en heffen elkaar dus ongeveer op. De fout in de eene richting is deze: een zeker aantal geïnfecteerde personen heeft geen voelbare milt; die in de andere richting deze: een zeker aantal dragers van groote malariamilten heeft geen parasieten meer in het bloed, lijdt dus feitelijk niet meer aan malaria. (Veel lijders aan ankylostomiasis met groote milten behooren waarschijnlijk tot deze rubriek). Ross 'conclusie, luidt: „The spleen-index, obtained by paipation only, is by far the „best method of measurement'.

Het praktisch voordeel van de miltonderzoek-methode ligt, in de mogelijkheid om zich met behulp daarvan snel een orienteerend beeld van den toestand te scheppen.

Zij is uitteraard alleen voor toepassing vatbaar in streken, waar geen andere ziekte heerscht, die op groote schaal miltzwelling veroorzaakt. De eenige ziekte, die tot verwarring aanleiding zou kunnen geven, is kala azar (tropische splenomegalie), die echter in onze Koloniën nog niet is waargenomen.

Bijlage III. (Zie blz. 293.)

Einde Januari 1913 is aan den inhoud dezer plannen bekendheid gegeven. De voorgestelde werken „tot verbetering van den waterafen toevoer ter hoofdplaats Batavia" hebben betrekking op: I. De afleiding van het „opperwater", d.w.z. al het water van het stroomgebied der uit het Zuiden naar Batavia stroomende rivieren.

Deze algemeene afwatering der stad zal de uitvoering der volgende hoofdwerken vereischen: 1°. Verruiming van het Krokot-bandjirkanaal (water van de Kali Kroekoet en de Kali Qrogol). 2°. Afleiding van het water der Tji Liwoeng door een nieuw te graven kanaal, van Matraman westwaarts verloopende en bij Karet in het Krokot-bandjirkanaal uitmondende. 3°. Afvoer van overvloedig water der Tji Dang langs den om te leggen en te verruimen benedenloop der Kali Kroekoet, door de Kali besar