is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op honden, dat dit tegengif uitmuntend is. (Cosmos). Vervolgens vertoonde het lid Kloete Nortier aan de vergadering, als organographisclie bijzonderheid de vruchten van Hdicteres hora L. of hora corylifolia Wght, uit Oost-Indië, bekend onder den naam van „schroefboonen.” Daar verscheidene afbeeldingen van deze vruchten minder juist waren, had spreker eene afbeelding naar de natuurlijke gedroogde exemplaren doen maken, en stelde zich voor deze, met de verder medegedeelde bijzonderheden, in het Tijdschrift te doen opnemen. Verder vertoonde hetzelfde lid de bloemfcolven (spadices) van den, voor de Javaansche inlanders zoo nuttige, „Lontar-Palm, Lontarus domestica Eumph. of Borassus flabelliformis L. waaruit de palmsuiker, palmwijn, enz. bereid wordt. Eindelijk vestigde de Heer Hort ie r nog de aandacht op de, bij de Heeren A. M. en C. Pluijgers alhier, te verkrijgen Cortex radicis Granatae a ƒ 1,30 ct. per b2 kilo, die in verschillende gevallen, zoowel hier ter stede, als in het naburige Schiedam, met het udslekendste gevolg tegen taenia was toegediend. Het is opmerkelijk dat deze cortex zich van den gewonen, dikwijls onwerkzamen bast onderscheidt, als bestaande uit meer of minder dikke, buisvormige , opgerolde stukken, die het vermoeden doen ontstaan, alsof hij van den stam, en niet van den wortel verzameld ware. Spreker hoopte, door direct uit zuidelijk Frankrijk ontvangen berigten, der Vergadering den waren oorsprong van dezen bast te kunnen mededeelen. Het lid Drooglever Fortuijn deelde mede, dat het hem gebleken was , bij de bereiding van iodetum amyli, uit amylum solani tuberosi, dat men geene goede uitkomst verkrijgt, ten zij men indachtig is, het aardappelmeel uitte droegen , daar dit soms 12Vo water kan bevatten.

38