is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afzondering mn de rietsuiker. Nadat het vruchtsap uitgeperst en gefiltreerd was, werd het met gebluschte kalk verzadigd en op nieuw gefiltreerd. Het vocht werd aan den kook gebragt en kokend gefiltreerd. Het coagulum dat op het filtrum terug bleef, werd herhaaldelijk afgewasschen; dit werd in eene kleine hoeveelheid water verdeeld en dooreen stroom koolzuurgas ontleed. De gevormde bicarbonas calcicus werd door koking ontleed en men bekomt na filtratie eene oplossing, welke tot dunne siroop-eonsistentie uitgedampt en door kool ontkleurd wordt. Deze oplossing vertoont al de eigenschappen eener zuivere rietsuiker-oplossing en echter kan men ze niet inden gekristalliseerden staat bekomen , dan door middel van eene bijzondere kunstgreep. Bij de siroopachtige oplossing wordt alcohol van 36° gevoegd, zoo lang het eerst ontstane praecipitaat weder door schudding oploste. Wanneer na toevoeging vaneen geringen overvloed van alcohol het vocht eene lichte nevelachtige tint heeft aangenomen , plaatst men ze met kalk onder eene klok en laat ze aan zich zelve over. De alcohol wordt door de werking der kalk geconcentreerd en de suiker nu meer en meer oplosbaarder geworden, zondert zich af inden gekristalliseerden vorm. Op deze wijze gelukte het den schrijver kristalliseerbare suiker af te zonderen uit den abrikoos, de mirabel-pruim, en de meeste vruchten waarin deze soort van suiker als onbestaanbaar beschouwd werd met de zuurheid dezer vruchten. 11. Omzetting der suikerstof. De suiker die oorspronkelijk inde vrucht gevormd wordt, volgens bovenstaande waarnemingen de rietsuiker C, 2H, ] 0,, zijnde, zoo is het duidelijk , dat deze de invloed moet ondervinden van al de beginselen in wier midden zij geplaatst is. Onder deze beginselen zijn er twee die de eigenschap bezitten om ze te wijzigen (intervertir), dat wil zeggen, ze te veranderen in onkristalliseerbare suiker CI2 Hl2 Ol2; dit zijn het zure bestanddeel en het ferment. Invloed van het zuur. De schrijver vond spoedig, dat er volstrekt geene schijnbare betrekking bestond tusschen den staat

106