is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

katoen bestaat en brenge, als de eerste laag gedroogd is er eene tweede op.

Wanneer de stof volkomen droog is scheurt men ze in strooken van de vereischte breedte. Ik gebruik, zoo als beven gezegd is , bij voorkeur Amerikaansche vischlljm, welke inde brouwerijen wordt gebezigd tot clarificatie der bieren, dewijl hare kwaliteit zeer voldoende en de prijs matig is. Ditzelfde produkt kan ook worden aangewend voor de bereiding van vischlijm-sparadrap, dat eveneens veel gemak in het gebruik aanbied, niet door den tijd ondeugdzaam wordt en geene prikkelende werking op de huid uitoefent, zoo als zulks de pleistermassa’s waarin terpentijn voorkomt dikwijls doet. Naschrift van P. J. Haaxman. Ik heb gemeend niet beter aan de uitnoodiging van mijn’ Belgischen collega, uitgedrukt ineen begeleidend schrijven, bij de toezending van eenige monsters van zijn vischlijm-verband, tot opneming in het Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmaeie te kunnen voldoen, dan zijne schriftelijke mededeeling bekend te maken. Z. Ed. noodigt mij daarbij uit deze artikelen te onderzoeken en mijn gevoelen omtrent hunne doelmatigheid mede te deelen. Hoewel prijs stellende op het vereerende vertrouwen in mijn oordeel daaromtrent gesteld, zoo achtte ik mij echter onbevoegd zulks over dit onderwerp uitte brengen, maar heb de monsters vischlijm-verband ter hand gesteld aan een bekwaam heelkundige, die inde gelegenheid was daarvan de kleefkracht te onderzoeken en deze zeer bevredigend vond, terwijl hij de doelmatigheid daarvan ten volle erkende bij ongelukken op spoorwegen , wanneer de toebereiding van stijfsel- of ander verband, dikwijls aan groote moeijelijkheden en tijdverlies onderhevig is. Het vischlijm-verband van den Heer A. Ka ijs er verdient dus alle aanbeveling.

162