is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene goede boomolie is gedurende de eerste twee uren van den aanvang der proef af witachtig troebel of geelachtig wit. Neemt zij daarentegen eene gele, roode of bruinachtige kleuring aan, zoo is zij verdacht. Na verloop van twee tot zes uren (naar de temperatuur van het jaargetijde), vindt men goede boomolie vast geworden, ondoorzigtig, witachtig, witachtig geel of zelden witachtig geelbruin. Bij omroering met een staatje is de vast geworden massa korrelig en van niet al te weeke boter-consistentie, welke eenigen wederstand biedt aan het staafje, waarmede men roert. Beschouwt men de massa uitwendig door den wand van het reageerglas, zoo vertoont zich de massa gelijkmatig en zamenhangend. Wanneer zij met vette of onbepaalde zaadoliën vervalscht is, zoo is de vast geworden massa meer of minder roodachtig geel ot bruinachtig gekleurd en op enkele plaatsen vermengd met onregelmatige lagen van eene vloeibare doorzigtige olie. Wordt de verharde massa , door het reageerglas in water van ongeveer 30 tot 40 °C. te houden, voorzigtig gesmolten en dan weder neêrgezet, zoo vindt men na verloop van een’ dag de verharde massa wel donkerder gekleurd, maar meer vereenigd gegroepeerd en het vloeibare oliegedeelte van roodbruine donkere kleur van boven en van onder ineengeloopen. Men vindt naar het oorspronkelijk spec. gewigt der tot vervalsching gebruikte olie ook, zoowel inde versche elaïdinproef, als in die na het smelten ,de vloeibare laag van onder en van boven, of wel door de verharde massa heen. Deze beschouwing levert natuurlijk geen zeker besluit op voor de constatering der vervalschingmiddelen. De boomolie voor de kunsten in gebruik, die met een weinig rozemarijnolip of terpentijnolie vermengd is , zal inde elaïdin-proef eene proef opleveren, die boven op eene zeer dunne laag van eene vloeibare olie heeft. Deze laag is echter gewoonlijk scherper begrensd en even dun. Het is vooral de raapolie, waarmede de boomolie het meest vermengd wordt. Deze vervalsching blijkt echter zeer gemakkelijk uit de elaïdin-proef. De hiermede vervalschte olie is binnen de twee eerste uren zeker niet witachtig en eene

238