is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig langwijlig, zeer geschikt ter verkrijging vaneen zuiver metaal. Een overvloed van het met salpeter gegloeide zink behandele men met verdund zwavelzuur. Uit deze oplossing verwijdere men door invoering van chlorium, op de bekende wijze het ijzer, waarna men het overvloedige chlorium door zachte verwarming uitdrijft. Hierna voege men eenige droppels zwavelzuur inde vloeistof en roere er gedurende een l/t uur H. S. door, opdat, indien sporen van koper en cadmium waren opgenomen, deze als sulphureta zouden worden nedergeslagen. Slechts zelden gebeurt dit, dewijl het overvloedig gebezigde zink hen praeeipiteert. Vervolgens verwijdere men de overvloedig ingevoerde ïï S door zachte verwarming, verdunt daarna de vloeistof met haar gelijk volumen zuiver water, waarna men het zink door carbonas natricus nederslaat; ’t gevormde koolzuur zinkoxydc-hydraat worde zoo lang afgewasschen, tot dat in het afvloeijende vocht eene oplossing van Ba Cl geen praecipitaat veroorzaakt ; vervolgens gedroogd en met haar gelijk gewigt kool vermengd zijnde, worde gedurende een l/2 uur vrÜ sterk gegloeid, waarna men den inhoud der kroes ineen vat met water uitgiet, op welks bodem zich het zink verzamelt. Aethiops martialis. Hier zien wij weder een’ ligchaam, onder een’ ;naam en formule vermeld, welke diens zamenstelling volstrekt niet uitdrukt en volkomen in strijd is met de reactieven, welke tot herkenning van zijn zuiverheid worden opgegeven. De Pharmacop. noemt het ijzer-oxydul en kent ook deze formule aan het ligchaam toe, terwijl zij op bladz. 248 zegt: „ Geel cyan- ijzer-kalium brengt een wit, door ingemengd ijzeroxyde min of meer blaauwachtig neerslag te weeg inde chlorwaterstofzure oplossing.” De Pharm. erkent hier dus zelve ’t een mengsel is van oxydul en ijzeroxyd, waarom dan niet de naam van (ijzeroxydul-ijzeroxyd) en de formule (Fe O Fe2 03) of (Feg 04). De Aethiops welke ik eenige

262