is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het acidum iodium heeft de formuleIIsOs = 167.

Daar dit 6 atomen iodium vrij maakt, maarde oplossing van de hyposulphis natricus slechts op 1 at. iodium gesteld is, zoo moet het zesde gedeelte van bovengenoemd getal of 27,8 in rekening gebragt worden. Alzoo is 10. C. 1/l0 hyposulphis natricus 0,00278 grm. acidum iodicum. Er werden verbruikt 9,62 CC. ]/100 0,962 l/0 hyposulphis natricus, deze vertegenwoordigen 0,962 X 0,00278 = 0,0026736 grm.llsOs in 5 grm. iodetum kalicum, alzoo 0,0535 pCt. acidum iodicum. Ofschoon deze hoeveelheid gering toeschijnt, zoo is toch te bemerken, dat zij bij de ontleding de zesvoudige hoeveelheid van het daarin vervatte iodium vrij !maakt en daardoor ruime aanleiding geeft tot het geel kleuren der zalven. Bovengenoemd Parijsch iodkalium bevatte alzoo; 1,5 pCt. water, 0,29 „ carbonas kalieus , 0,0535 „ acidum iodicum, welke hoeveelheden dit zout, niettegenstaande zijn schoon porseleinachtig aanzien, tot een slecht praeparaat maken. Om nog eens op de bereiding van het iodetum kalicum terug te komen, zoo verdient boven alle anderen die methode de voorkeur, welke bij de beperktste uitwasschingen de geconcentreerdste loog, en alzoo het minst aanleiding tot verlies geeft. Deze blijft steeds de behandeling van het iodium met verdunde potaschloog, verdamping met kool en zachte gloeijing ineen bedekte gietijzeren kroes of pot. Zoo als reeds is opgemerkt , kan hierbij eene geringe hoeveelheid iodzuur aan de ontleding ontsnappen, dewijl de kool als een poedervormig ligchaam niet met alle deelen in aanraking komt. Het is hierom doelmatig, de kool inden vorm vaneen oplosbaar organisch ligchaam, suiker of stijfsel, toe te voegen. Eene andere methode welke nog meer zekerheid oplevert is de volgende. Men bereidt eene geringe hoeveelheid acidum hydriodicum, door zwavelwaterstof te voeren in iodium, dat in warm water

319