is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITBNLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pliaemacie, pharmacoguosie. Mededeelingen door Jesse. 1. Over de omzetting van Guanine door inwerking van chlorium. Wanneer men een langzamen stroom chlorgas leidt over eene waterachtige oplossing van zoutzure guanine of door guanine die in water fijn verdeeld is , zoo ontwikkelt zich na een korten tijd, waarbij warmte ontwikkeling plaats grijpt, een gas, dat gedeeltelijk bestaat uit stikstof en gedeeltelijk uit koolzuur. Aanvankelijk vindt men xanthine inde oplossing, dat langzamerhand weder verdwijnt, terwijl er nieuwe produkten te voorschijn komen. Wanneer de toestrooming van chlorium wordt afgebroken, zoodra al de xanthine verdwenen is, krijgt men door indamping tot eene behoorlijke concentratie kleurlooze kristallen, wier eigenschappen en zamenstelling overeenkomen met het parabanzuur C0 H3 02 06. Zij veranderen niet bij koking met water, weshalve zij bij inwerking van ammoniak worden omgezet in oxalas ammonicus of zij worden bij behandeling met baryt gedecomponeerd in acidum oxalicum en ureum. Inde van het parabanzuur afgefiltreerde vloeistof vindt men daarenboven acid. oxalicum, ammoniak en ureum, die als verdere decompositie-produkten van parabanzuur kunnen beschouwd worden, zijnde een zoutzuur-zout van eene organische basis. Deze basis vormt met platinachlorid een in rhombische prisma’s kristalliserend dubbelzout, dat zoowel door water als verdunde alcohol wordt opgelost; de zamenstelling van deze basis heeft Streek er nog niet met vol- II S. 3e J. 21