is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalicum en 500 deelen water; suikeroplossing, bestaande uit 1 deel witte suiker en 2 deelen gedestilleerd water, en zwavelzuur, een mengsel uit 3 deelen geconcentreerd zwavelzuur en 1 deel gedestilleerd water. De iodiumoplossing kleurt de daarmede bevochtigde plaats van de stof onder den invloed van zwavelzuur hlaauw, de suikeroplossing kleurt de daarmede bevochtigde vezels, als zij veel stikstof bevatten en alzoo vaneen dierlijken oorsprong zijn , onder den invloed van zwavelzuur rozenrood. Men bevochtigt de uitgerafelde draden met de iodium- of suikeroplossing , verwijdert de niet opgezogen vloeistof met een penseel, legt de draden tusschen de glazen platen, brengt door middel eener glazen staaf een droppel van het zwavelzuur aan den rand der dekplaat en schuift het voorwerp schielijk onder het mikroskoop. Het zwavelzuur dringt door tot de met bovengenoemde oplossingen doortrokken vezels en bewerkt de beschreven kleurreactiën. De blaauwe kleur wordt spoedig waargenomen, de rozenroode eerst na verloop vaneen of meer minuten. In hennep, Nieuw-Zeeiandsch vlas en Chineesch gras heeft de houtstof de overhand, welke de blaauwe kleur-reactie meer of minder verhindert. Om alzoo de blaauwe kleur duidelijk zigtbaar te maken moet men de houtstof door koking in verdunde bijtende loog en uitvvassching verwijderen. De vezels van dezelfde soort zijn niet altijd van gelijke dikte. 1. De vlas- (linnen) vezel, van Linum usitatissimum L., vertoont zich onder het mikroskoop als eene niet of slechts weinig heen en weder gebogen, cilinder vormige meer of minder gladde, hier en daar verdikte vezel, welke overlangs een naauw kanaal (celholte) bezit. Bij 120voudige vergrooting vertoont dit kanaal zich als eene smalle lijn. De linnen vezel eindigt in eene eenigzins smaller toeloopende maar stompe punt. In kleinere of grootere tusschenruimten bemerkt men dwars of scheef over de vezel loopende lijnen, namelijk de poriën-kanalen inde gedaante van verdunde plaatsen der bast-cellen. Haar mate van de bewerking en behandeling is de linnenvezel glad of ruw, ïïandspinsel heelt gewoonlijk een gladder vezel dan machine-garen. lodium-oplossing en II S. 3e J. 24

369