is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ontdekken, kookt men het pmecipitaat, waarin men chromiumoxyde vermoedt met een alcali, met salpeterzuur of verdund zwavelzuur, onder toevoeging van peroxydum plumbicum, waardoor het chromiumoxyde in acidum chromicum overgevoerd wordt. Inde na filtratie geel gekleurde vloeistof kan men nu door toevoeging vaneen mengsel van waterstof-superoxyde met ether gemakkelijk het chromium aantoonen, daar men alsdan op het vocht eene blaauw gekleurde laag waarneemt, zijnde perchromiumzuur inden ether opgelost. Ineen naschrift beschrijft Prof. Böttger de wijze hoedanig etherhoudend waterstof-superoxyde te bereiden, terwijl deze etherische oplossing een geruimen tijd onontleed kan bewaard worden, zoodat men deze zeer goed als reagens in voorraad houden kan. (Archiv. der Pharmacie, Ocidber 1860.) 2. Bereiding van nicotine door Debize. Deze wijze bestaat in het leiden van waterdamp van 100° C., dooreen mengsel van poeder van tabak en kalk. Dit mengsel wordt ineen cilinder gebragt en deze met het eene einde door middel eener buis aan het bovenste gedeelte van een’ destilleerketel, en het andere einde aan een afkoelingsapparaat verbonden. De condensatie-producten bevatten, behalve nicotine en andere bases, voornamelijk ammonia. Ter afzondering der nicotine, werden eerst de bases geneutraliseerd door zwavelzuur en nu het vocht zooveel mogelijk door verdamping geconcentreerd, waarna het overschot behandeld wordt met een mengsel van ether en ammonia, waardoor de nicotine afgescheiden wordt en op de oppervlakte van het vocht drijft, als zijnde onoplosbaar inden sulphas ammonicus. Eene eenvoudige rectificatie is dan voldoende om de nicotine zuiver daar te stellen. (Journal de Pharm. et Chimie. Oct, 1860). 3. Over de zuren der benzoëhars; door Kolbe en Lantemann. De schrijvers namen onder anderen waar, dat niet alle soorten van het inden handel voorkomend benzoë-

49