is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat, gelijk men weet, eene Pharmacopoea, onder den naam van Dispensalory of the Ünited-States of America. Zij is in twee deelen, tezamen groot 1480 bladzijden en naar alphabetische orde gerangschikt. Eerst voor weinige jaren

verscheen zij in het licht. De Heer Kraepelien meende bij het doorbladeren nog al veel goeds te vinden, en het kwam hem voor, dat zij zorgvuldig bewerkt was. De meest geachte apothekers zijn Duitsehers. Even als in Engeland houdt men er vele patent-middelen op na, en vindt men op de toonbank een’ grooten voorraad van toiletartikelen en alle soorten van pomade. Op deze prijkt ook eene fraaije inrigting voor Limonade gazeuse en kan men tegen billijken prijs een glas daarvan met s. citri, s. rubi id. of met s. simplex gemengd,'voor de toonbank gebruiken. Oroote flesschen met gekleurde vloeistoffen staan van binnen tegen de glasramen, waarop des avonds het gazlicht eene fraaije uitwerking doet. Hij bezocht ook het laboratorium, de materiaalkamer, de droogzolders voor kruiden, alsmede den kelder en vond alles doelmatig en net ingerigt. Men was in het laboratorium juist bezig een zestigtal flesschen met citras magnesicus te vullen, een middel dat aldaar zeer veel gebruikt wordt. In kleinere steden dispenseren de geneesheeren zelf. Yan Philadelphia vertrok hij weder naar zijne vrienden te Bethlehem. Zijn oogmerk was dadelijk naar New-Yorh en van daar, per stoomboot, naar het vaderland terug te keeren; dewijl hij echter inde dagbladen gelezen had, dat de Kangaroo, waarmede hij gekomen was, niet voor den 13de“ Augustus vertrok, bekroop hem den lust de Niagara-falls te bezoeken. Aan dien lust heeft hij, onder begunstiging van fraai weder, mogen voldoen. Noode scheidde hij van dit prachtig natuurtooneel en ging over Bochester , Auburn en Albany naar New-Torlc, van waar hij met gemengde aandoeningen den 13den Augustus met de meergenoemde stoomboot , Kangaroo, de terugreis aannam en den 4deo September behouden en in goede gezondheid te Zeijst bij zijne betrekking aankwam.

63