is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naast bij de aarde bevond, het meest geschikt is de gisting en verrotting te doen ontstaan. (Gaz. médic. de Paris, en Reperlor. für Pharmacie.) 6. Over de oxyderende werking van terpentijnolie, door Berthelot. Uit de proeven door den schrijver genomen blijkt, dat deze olie de zuurstof in drie verschillende toestanden bevat: a) als eenvoudig opgeloste zuurstof, die men dooreen ander gas kan uitdrijven; b) als zwak scheikundig gebonden zuurstof, die van de olie op oxydeerbare stoffen, zoo als indigo en brandig galnotenzure potasch kan worden overgevoerd, en c) als zuurstof in bepaalde scheikundige verbinding, bestaande in harsachtige stoffen die op indigo-oplossing geene oxyderende werking uitoefenen. De rapporteur toonde aan de vergadering de ontkleurende eigenschap der terpentijnolie, die eenigen tijd met de lucht in aanraking geweest was. (Journal de Pharm. et de C/iim. 3 Ser., Tom 37.) 7. Over manna, vervalscht door brood-deeg, opgemerkt door Alb. Drickhinger, te Nördlingen. De schrijver vond in manna canellata, die uiterlijk niets bijzonders vertoonde, bij oplossing in water 8 a 12 pCt. witte brokken, ter grootte van erwten tot boonen, welke bij een naauwkeurig onderzoek bleken te bestaan uiteen aan kleefstof rijk tarwebrood-deeg. (Will ste in, Viertel] ahr schrift. Bd. X, 11.1.) 8. Aanwending van paraffine ter bestrijking der glazen stoppen van Jlesschen voor bijtende loogen bestemd. Zoo als bekend is worden de geslepene oppervlakten van stop en hals van flesschen die bijtende loogen bevatten, spoedig aangevreten, wanneer een weinig loog inden hals terugblijft en de sluiting der flesschen is alsdan van dien aard , dat meestal slechts ten koste der flesch van den inhoud ban gebruik gemaakt worden. Dit nu kan men voorkomen door de stop te overtrekken met een laagje paraffine, dat het voordeel heeft door de loog niet te worden aangetast,

73