is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en publiek gemaakt plan, tot het leveren van geneesmiddelen bij abonnement, of tegen eenen vasten prijs per recept.

Het Dept., blijkens zijn naam, geroepen tot bevordering van den stoffelijken, wetensebappelijken en zedelijken toestand en alzoo van den waren bloei der Pbarmacie, beeft het zich ten pligt geacht een opentlijk bewijs van afkeuring te geven , aan het bovengenoemd ontworpen plan. Het zal niet treden in eene beoordeeling van de beginselen en voorwaarden, waarop genoemd planrust en laat dit gaarne aan ieder onbevooroordeeld deskundige over; het zal alleen de gronden aangeven, waarop het zijne afkeuring vestigt. Het acht vooreerst deze en soortgelijke handelwijzen, strijdig met de waardigheid van den Pharmaceutischen stand. Immers het vertrouwen moet geschokt worden, wanneer men door verleidelijke aanbiedingen het publiek den indruk geeft, als of de Apotheker gelijk staat met winkeliers en andere beroepen en vergeet, dat het hier het leven en de gezondheid zijner medemenschen geldt, waar tegen over hij, met wetenschappelijke kennis toegerust, door eed en pligt gebonden , geheel andere en teederder verpligtingen heeft , dan speculatieve ondernemingen in het leven te roepen. Het acht verder, dat genoemde en soortgelijke handelingen, noodwendig een nadeeligen invloed moeten uitoefenen op den geheelen geneeskundigen stand. Niemand toch zal het naauw verband ontkennen, tusschen de Pharmacie en de overige takken der Geneeskunde en waar wantrouwen in het eene gedeelte wordt opgewekt, kan het niet anders dan nadeelig op het andere inwerken. Bene zoodanige handelwijs zal bovendien het regtmatig wantrouwen opwekken van den Geneesheer, dien het belang zijner lijders ter harte gaat, geen vreemdeling is inde Pharmacie en achting heeft voor geneesmiddelen. Eindelijk de treurige gevolgen, welke dergelijke ondernemingen veroorzaken, komen ten laste van de lijdende menschheid, die het offer wordt eener tot onzedelijkheid leidende geld-speculatie. Immers worden ten eenen male alle grond-

78