is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slagen gemist, waarop zoodanige berekeningen zouden kunnen berusten en evenmin als de ondernemer de zekerheid hebben kan, van voor schade te zijn gewaarborgd, evenmin bezit het publiek een onderpand voor het bekomen van deugdzame geneesmiddelen, welk onderpand toch niet bestaat in het goedkoope, maar inde kennis en het naauwgezet geweten van den Apotheker. Het Dept. meent het bovenstaande voldoende, om zijne afkeuring over het voorgestelde plante regtvaardigen, en vertrouwt, dat geen zijner leden zich immer tot handelwijzen zal laten verleiden, waardoor zij zich zelven en den stand waartoe zij behooren, vernederen, het vertrouwen der G-e----neesheeren verbeuren en in verzoeking komen zich aan het leven en de gezondheid der lijders te vergrijpen. December 1860. Namens het Dept. Utrecht. jW■SDIüDKISIjI'IVGIISIKr DER DEPARTKIHKTSTTUW. Botterdam. Vergadering van Maart 1861. De Heer H. Kloete Nor tier deelt, tevens uit naam van den Heer Vos, mede, dat het door hen, door afneming der stop kleurloos verkregen Liquor Clementis (zie Berigt van Eebruarij 1861) nader op bromium, door behandeling met chlorium en ether, is onderzocht geworden. Hierbij werd de ether gekleurd, doch slechts in geringe mate, zoodat daaruit bleek, dat er slechts weinig bromium in aanwezig was. Een ander monster liquor Clementis door den Heerde Loos bereid leverde hetzelfde resultaat op. Z. Ed. deelde verder mede, dat de Geneesheer die het gebruik van het liqijpr Clementis had aanbevolen, over deze hem medegedeéfele uitkomsten met Dr. Cl e mens in correspondentie was ge-

79