is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze waren dit jaar ook in geenen deele van belang ontbloot, Wel werden er geen eigenlijk gezegde voorlezingen gehouden, maar onderlinge zamensprekingen over Pharmaceutische onderwerpen van verschillenden aard, roofden als het ware de uren der bijeenkomsten weg, terwijl een bijzonder goede geest van eensgezindheid menig onderwerp deed bespreken en menig besluit deed nemen, dat voor de Pharmaceuten in deze stad van groot belang mag geacht worden. Bovendien heeft het Departement besloten, om vooral de aanstaande zomervergaderingen dienstbaar te maken aan het scheikundig onderzoek van sommige inden handel voorkomende praeparaten, en houdt het Departement zich thans reeds bezig , met het onderzoek van zoogenoemde Oleum Olivarum, dooreen zijner leden uit Amsterdam als zoodanig ontvangen, uit welk onderzoek tot dus verre reeds gebleken is, dat deze olie in geenen deele op den naam van Oleum Olivarum aanspraak kan maken. Verdere proeven, hopen wij, zullen een helder licht over deze zaak verspreiden en ons doen zien, welke olie voor Oleum Olivarum verkocht is. Moge dit het geval zijn, dan nemen wij ons voor, onze bevinding dienaangaande nader inde Berigten der Maatschappij mede te deelen. Uteecht. De toestand van het Departement is zeer gunstig. Het aantal leden is met twee verminderd en wel door het overlijden van den heer J. Viel, wien het Departement eene hulde bragt, later inde Berigten geplaatst, en door het bedanken van den heer Gr. van Meeteren. Beider plaatsen zijn evenwel weder aangevuld, zoodat het getal leden steeds 31 bedraagt. In het Bestuur is door de herkiezing van den heer van Dijk als Bestuurder en als Voorzitter geene verandering gekomen.

104