is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk met het oog op het toenemend gebruik zoo in Pharmacie als Techniek.

Na eenige oogenblikken gewijd te hebben aan de oliën en vetten, van welke het een bestanddeel uitmaakt, ging hij over tot de bereidingswijzen inde fabrieken en vestigde de aandacht der vergadering op de zeer verschillende mate van zuiverheid en het hoogst aanzienlijke verschil in prijs , onder welke genoemde zelfstandigheid voorkomt, om ten slotte eenige verschillende recepten te behandelen, waarvan de glycerine een bestanddeel uitmaakt en die hem ter gereedmakiug waren aangeboden. De Heer C. Bahnsen Jr. vestigde de aandacht der vergadering op hetgeen hij ineen der journalen gelezen had , omtrent het verzilveren van glazen buizen. Hij vertoonde aan de vergadering eenige door hem volgens genoemde methode verzilverde glazen voorwerpen en bewerkstelligde genoemde bewerking in tegenwoordigheid en tot genoegen der leden. De vloeistoffen die hij daartoe gebruikte, waren; eene oplossing van nitras argentic., een dito van acid tartaric. en ammonia. Het zal wel niet noodig zijn te zeggen, dat de opgenoemde onderwerpen ruime stof tot onderhoud gaven en daardoor belangrijker werden. Het Departement mogt alzoo een regt gezegend jaar ten einde brengen, en ware de ongelukkige en vernederende handelwijze vaneen onzer kunstbroeders, waarvan laatstelijk in de Berigten kennis is gegeven, niet tusschenbeide gekomen , dan hadden wij ons steeds in eenen helderen en onbewolkten hemel mogen verheugen. Maar ook die stormen zijn goed; zij doen de zedelijke kracht ontwikkelen en toenemen. Deze te bewaren en te vermeerderen blijve onze toeleg; goed doende willen wij niet vertragen. Met moed strijden, wanneer wij tot den strijd geroepen worden , maar ook lijdzaam en geduldig wachten, waar zulks geboden wordt! Yerre zij het van ons den moed te laten

111