is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eendragtige zamenwerking kracht ontwikkelen kan en zal ter bevordering ook van het materieel welzijn der Pharmaeeuten in Nederland.

3. Rekening en Verantwoording van den Algemeenen Penningmeester, De Penningmeester doet verslag van zijn beheer, waaruit blijkt, dat de Ontvangsten in bet loopende jaar met het saldo van het vorige bedragen ƒ778,435 en'de Uitgaven ƒ C6B,—, zoodat de rekening sluit met een batig saldo van ƒ 110,433, 4. Begrooting voor ’t volgend jaar en vaststelling van het bedrag van den hoofdelijhen omslag. De begrooting voor het volgend jaar wordt voorgedragen als volgt : Drukloonen enz ƒ Porto’s en kleine Onkosten 25 Vergadering-kosten jqq _ Eeis- en Verblijfkosten van heeren Hoofdbestuurderen _ Scriba _A’ – 50,— Onvoorziene Uitgaven 49 27 s / 524,276 Saldo-Eekening 1860/61, ... ƒ 110,435 Een jaar rente van / 400,— Certif. 4% Werkelijke Schuld. .... 15,84 . 126,273 ƒ 398, Een en ander wordt gesteld in handen der departementen Amsterdam en Deventer, om daarvan later verslag te geven. 5. Verslag van den Archivaris. De Archivaris zegt, dat hij geregeld de ontvangen mededeelingen voor de Berigten heeft opgezonden. 6. Verslag der Commissie naar aanleiding van Voorstel B (Zie P. v. 8., 1860.) De Secretaris leest het ingekomen rapport, waaruit blijkt, dat de Commissie van oordeel is, dat inde gegeven om-

116