is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 1, 03-04-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staf der medewerking, die wij hopen te ondervinden. Dan beknopte uittreksels uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften (waarvan ons een groot aantal ten dienste staat) , waar noodig met opmerkingen van onze hand.

Verder verscheidenheden op wetenschappelijk gebied, behelzende bijzonderheden , die met ons vak of de daarbij behoorende wetenschappen in verband staan. Ook wenschten wij eene rubriek in te rigten voor eene openlijke correspondentie. Hoe menigmaal ontmoeten wij op onze pharmaceutische loopbaan bijzonderheden, waarover wij gaarne eenig licht verspreid zagen : wij noodigen u uit ze aan ons mede te deelen, opdat wij, waar ook onze wetenschap tot hare verklaring te kort schiet, meer ervarener! tot hare beantwoording uitlokken. Plet aangevoerde voorbeeld in dit nommer drukt onze bedoeling in dit opzigt uit. Ongetwijfeld kan deze niet de minst nuttige zijde van het Weekblad worden. Voor handelsberigten hebben wij ons met een paar binnen- en buitenlandsche huizen in verbinding gesteld, ten einde van tijd tot tijd nieuw ingevoerde geneesmiddelen , benevens rijzing en daling van onze voornaamste geneeskrachtige ingrediënten op te geven. Persoonlijke aangelegenheden, regeringsbesluiten en buitenlandsohe litteratuur zullen al verder hunne plaats vinden. Eindelijk meenen wij ook, dat ons blad zich als advertentieblad voor apothekers en uitgevers allezins aanbeveelt. Zietdaar, waarde lezers, eene schets van hetgeen wij voornemens zijn u te leveren. En nu uwe medewerking ? Wat ik aan eenige uwer persoonlijk schreef, neem ik de vrijheid thans tot alle te rigten : Onthoudt mij uw vertrouwen niet, verleent mij uwe medewerking, laat mij niet alleen staan op den moeijelijken weg, die voor mij ligt. Vooral tot u, jeugdige kunstbroeders, rigt zich mijne dringende roepstem; ga zij niet verloren als die eens roependen inde woestijn. Poogt met mij ons Pharmaceutisch Weekblad te maken tot een hefboom, tot een sieraad voor den pharmaceutischen stand in Nederland. Getuige het, dat de werkkring, waarin de Apotheker zich beweegt, ja een winkel is, maar eene – AnoHxn, eene bewaarplaats bij uitnemendheid, alwaar het vertrouwen der medeburgers hem de toebereiding en aflevering opdraagt der doelmatigst iugezamelde, zorgvuldigst bewaarde en naauwlettendst vervaardigde middelen, welke tot herstel van den grootsten schat op aarde zullen dienen. Getuige het, dat voortdurende wetenschappelijke ontwikkeling een vereischte is voor eene rigtige uitoefening der apothekerskunst. Zoo spreke men niet eenmaal met een verschoonend medelijden; „Ut desint vires tarnen est laudanda voluntas maar breke de tijd aan, waarin op ons blad, in kleinheid en'nederigheid begonnen, de spreuk der vaderen kan worden toegepast: : .. „Concordia res parvae crescunl.” . . , v ■ K. J. OPWIJEDA.

Mededeelingen. Ingezonden stukken. OLBDM JECOEIS ASELLI FEKEATUM. STAALTEAAN. De verbinding van ijzer met levertraan heeft sinds eenigen tijd in Duitschland en Frankrijk en ook op onderscheidene plaatsen van ons Vaderland bijval gevonden. De bereiding van deze staaltraan levert eigenaardige ( moeijelijkheden op , weshalve wij hierover eenige bijzonderheden willen in het midden brengen. Het oorspronkelijk voorschrift is van Jeannel , Professor te Bordeaux, en luidt als volgt: Men voegt bij 350 deelen levertraan opvolgend de oplossingen van 14 deelen gekristalliseerde koolzure soda in 135 deelen water en van la deelen ijzervitriool insgelijks in 125 deelen water. Door vlijtig omschudden wordt dit alles goed onder elkander gemengd en het mengsel blijft vervolgens onder telkens omroeren gedurende acht dagen aan de lucht staan. Nu , filtreert men dooreen natgemaakt filtmm, waarbij zich de levertraan, met het ijzer verbonden, van de waterachtige vloeistof afscheidt. Eindelijk wordt de afgezonderde \ ijzerlevertraan nog eenmaal gefiltreerd en vertoont zich als eene heldere, granaatroode, eenigzins dikke vloeistof, in smaak niet veel van gewone levertraan verschillende en r omstreeks 1 procent ijzeroxyde bevattende. De bedoeling dezer bereiding is, het ijzeroxydehydraat;■ tijdens zijne vorming aan de lucht uit het koolzuur ijzer- ‘ oxydule door de traan te doen opnemen, dewijl reeds gevormd ijzeroxydehydraat slechts moeijelijk en in geringe ! mate door de levertraan wordt opgenomen , terwijl deze; daarbij ranzig wordt en eenen onaangenamen smaak ver-; krijgt. De moeijelijkheden dezer oorspronkelijke bereiding zijn niet gering. Vooreerst levert het afscheiden der wa-' terachtige vloeistof van de levertraan een bijna onoverko-, melijk bezwaar , niet minder het filtreren van de afgezonderde ijzertraan, temeer daar deze door het sodazont, in het water opgelost, al ligt eene dikke zeepachtige consistentie aanneemt. Spoedig verscheen dan ook in Duitschland in het, 1 Archiv der Fharmacie de volgende wijziging van het oorspronkelijke voorschrift: 15 deelen gekristalliseerd zwavelzuur ijzeroxyds.de worden met 14 deelen tot poeder gebragte gekristalliseerde koolzure soda en 350 deelen wa-, ter vermengd, het daardoor ontstane praecipitaat van koolzuur ijzeroxydule wordt dadelijk uitgeperst en na het met een weinig water te hebben aangemengd, met 250 dee; len bruine levertraan in aanraking gebragt. Plet mengsel wordt, van tijd tot tijd omgeroerd, in eene porselei-1 nen schaal op een waterbad gedigereerd , waarbij de levertraan weldra eene donkere kleur aanneemt. Na eet paar uren digereren laat men bekoelen, zet het praepa-i raat in eene flesch ter bezinking en giet helder af. Op deze wijze is het lastige en bijna ondoenlijke filtreren vermeden en het helder afgieten kan tamelijk goed geschieden , maar het trekken op het waterbad (waarbij spoedig eene aanmerkelijke ontwikkeling van koolzuur plaat*