is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 3, 15-05-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meden, dewijl het zout alsdan in zwavel en zwavelzuren kalk wordt ontleed.

Aconitine. Liégeois en Hottot hebben eene nieuwe bereidingswijze van het aconitine (uit de wortelknollen van Aconitum Napellus) opgegeven, volgens welke het hun gelukt is het aconitine in eenen zeer zuiveren staat af te zonderen. Het zuiver aconitine is moeijelijk oplosbaar in water, gemakkelijk in alkohol, aether, benzine en chloroform. Zij konden het echter niet gekristalliseerd verkrijgen, terwijl het inden handel voorkomende meestal gekristalliseerd is, doch bij onderzoek bleek hun, dat het inden handel voorkomende aconitine buitengemeen onzuiver is. Zoo was het slechts zeer onvolkomen oplosbaar in water vrijen aether, waarin zuiver aconitine geheel oplost. Onderzoek op de zuiverheid van rozenolie. Volgens Hager geeft zuivere rozenolie, wanneer men 5 droppels met 20 droppels geconcentreerd zwavelzuur vermengt, eene bruingele of roodbruine dikke vloeistof, die na bekoeling in 3 drachmen absoluten alkohol bij verwarming tot eene heldere geelbruine vloeistof oplost, welke ook bij bekoeling helder blijft. Bij onzuivere rozenolie met bijmengsels van 01. geranii (palmae rosae), pelargonii rosei, walschot enz. ontstaat eerst met zwavelzuur dezelfde harsaohtige bruine vloeistof, maar deze geeft met den wijngeest een zeer troebel vocht, waarin een bezinksel komt. De geringste hoeveelheid vreemde olie wordt reeds door deze troebeling aangewezen. Was er walschot aanwezig, dan zou dit zich bij de verwarming aan de oppervlakte verzamelen. Een ander onderzoek op de verontreiniging van 01. roearum met 01. palmae rosae vinden wijdoor Dragendorff vermeld. Bij zijne nasporingen, om de aanwezigheid van wijngeest in aetherische oliën door het al of niet ontstaan eener gasontwikkeling na bijvoeging van sodiumttietaal aan te toonen, bemerkte hij , dat zuivere rozenolie met sodium steeds eene gasontwikkeling gaf, hetzij zij met wijngeest vermengd was of niet. De vloeistof bleef echter kleurloos, terwijl er bij vermenging van rozenolie . die 01. palmae rosae , al was het ook inde geringste hoeveelheid, bevatte , met wijngeest, na bijvoeging van sodiummetaal oogenblikkelijk eene bloedroode kleur ontstond. Gevoeligheid der reactie op broom. Broom aan potassium gebonden, wordt nog in 20000 gewigtsdeelen water ontdekt door bijvoeging van chloor en schudding met °horoform, beter nog met zwavelkoolstof (bij deze verdunning niet meer met aether). Bij eene 30000 malige Verdunning werd ook het chloroform niet gekleurd, wel de zwavelkoolstof. Verbinding van levertraan met kalkmelk. Gelijke dee-e'i levertraan en kalkmelk leveren een mengsel van eene Zeepaohtige consistentie , dat gemakkelijk te verteren is , §®en onaangenamen smaak heeft en zich in het algemeen door de gunstige werking der kalkmelk op het zuur van

de maag bij de kinderpraktijk aanbeveelt in die gevallen, waarbij tevens het gebruik der levertraan vereischt wordt. Amylnm ceratam bestaat uit 1 deel cera flava, die gesmolten met 5 deelen gedroogd amylum wordt vermengd. Na bekoeling wordt het mengsel tot poeder gewreven. Gmulsio pïïosphorata. Wanneer men den phosphorus inwendig wil toedienen, geschiedt zulks volgens Eaber het best, door hem eerst in amandelolie (6 grein op 1 once) op te lossen en van deze olie eene emulsie te maken. Men brengt bijv. 3 drachmen phosphórus-bevattende amandelolie (01. phosphoratum) met 1 drachme arabische gom en 1 once water tot eene emulsie, en voegt er tot verbetering van den smaak nog 1 once syr. simplex, benevens eenige droppels een er aetherische olie, bij. (Reeds Hufeland heeft deze methode aanbevolen). V erscheldenheden • Onder den titel van : De wetenschap op het tooneel , vinden wij in Dingler's •polytechnisch Journal (overgenomen uit het Breslauer Gewerbellatt 1864, No. 1) de volgende bijzonderheden : Het electrisch koollioht werd het eerst in 1846 te Parijs op het tooneel gebragt bij de voorstelling van le Prophéte; later bij de meeste opera’s. De buitengemeen sterke electrieke vonken door de inductierollen van Euhmkorff voortgebragt, dienden ineen groot tooneelstuk (Peeën u. Spectakelstuck), le Pied de Mouton, om de lichten vaneen magischen kandelaar plotseling als dooreen tooverslag aan te steken. De punten waren daartoe met ligt ontbrandbare zelfstandigheden bestreken. De geestverschijningen, die inden laatsten tijd zooveel opzien gebaard hebben, worden voortgebragt door spiegelglazen zonder metaalfoelie, die ineen hoek van 45“ tegen den grond van het tooneel gerigt, op den achtergrond geplaatst zijn. Bij de zwakke verlichting, bij de volkomene doorzigtigheid der spiegels, zijn zij zoo goed als onzigtbaar. Vóór deze spiegels is eene breede spleet inden bodem gemaakt, waardoor lichtstralen uit de ruimte onder den grond van het tooneel toegang verkrijgen. In deze ruimte plaatsen zich de tooneelspelers, die de geesten zullen voorstellen. Op het oogenblik der verschijning wordt deze groep dooreen zeer krachtig hydro-oxygeenlicht met een reflector zeer sterk verlicht. De lichtstralen, die van daar op den spiegel vallen, worden voor het grootste gedeelte teruggekaatst inde ruimte, alwaar zich de toeschouwers bevinden. De duisternis, die achter de glasplaat heerscht, vervult eenigzins de rol van het metaalfoelie des spiegels. Bezat de spiegel een gewoon foelie van tin of zilver, dan zou er een duidelijk spiegelbeeld ontstaan, thans verkrijgt men de geestverschijning. Nieuw ontdekte alkaloïden zijn : Mercurialine van Mercurialis annua L., eene waterheldere olieachtige vloeistof van eenen doordringenden narkotisohen reuk; Physostigmine, het werkzame bestanddeel van de calabarboonen