is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 6, 05-06-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sel heeft er eene hevige reactie plaats, waarna het calcium als een metaalkogel gevonden wordt. De verbetering, die Sonstadt aan de bereiding van het Wagnesiwm-metaal heeft gebragt, bestaat daarin, dat hij bij eene oplossing van chloormagnesinm keukenzout voegt 6n dit mengsel smelt , waardoor men een watervrij dubbelzout verkrijgt, hetwelk men in eene kroes van smeedijzer door sterke gloeijing met sodium ontleedt.

Een nieuw onderscheidingsmiddel tnsschen chinine- en cinchonine-zouten. Volgens Palm is het vijfvoudig-zwa velpotassium een geschikt middel, om deze beide alkaloïden van elkander te onderscheiden. Wanneer men natoelijk bij eene tot kokens verhitte oplossing dezer beide alkaloïden eene oplossing van vijfvondig-zwavelpotassium Voegt, zoo wordt ook de kleinste hoeveelheid chinine in den beginne als eene roode terpentijnachtige massa afgescheiden, die bij bekoeling als eene hars vast wordt, terwijl cinchoniue als een wit poeder, een mengsel var einchonine en zwavel, wordt nedergeslagen. Loodvrjj water. Bekend is het feit, dat gedestilleerd water veel sterker op metallisch lood werkt, dan bronwater, hetwelk zouten bevat. Dr. H. Schwarz te Breslau heeft ®en middel aan de hand gedaan, om looden buizen tot 2elfs voor de inwerking van gedestilleerd water te beschutten. Hij overtrekt namelijk het lood met een huidje Van zwavellood (het onoplosbaarste loodpraeparaat) op eene zeer eenvoudige wijze, door eene sterke en heete oplossing van zwavelpotassium of zwavelsodium door de *ooden buis te leiden. Deze oplossing wordt bij eene temperatuur van omstreeks 100° C. aangewend , en men laat haar 10—15 minuten lang op het metaal inwerken. kokende oplossing van zwavel in bijtende soda is Voor dit doel inde praktijk volkomen geschikt bevonden, öingler voegt bij het opgeven dezer methode in zijn polytechnisch Journal de opmerking, dat het water in fijnen van loodglans (zwavellood) nooit eenig loodgeaalte vertoont, als een bewijs der onoplosbaarheid van «et zwavellood. De verhouding eener oplossing van keukenzout tot lood daarentegen leverde aan Eeichelt geheel andere resultaten °P- Eene oplossing van keukenzout lost zelfs uit lood- Levattend tin lood op, even als azijnzuur, terwijl zij het lto onaangeroerd laat. Dit feit is van beteekenis, omdat '>et het gevaar aanwijst, hetwelk het bewaren van keu-Kenzout-oplossingen of van vochtig keukenzout of ook v_an sterk gezoute spijzen in vaten van loodbevattend tin zoude medebrengen. Het lood bevindt zich in het keukenzout waarschijnlijk als chloorlood. De beste rea-Sentiën, om het lood in keukenzout te herkennen , zijn z'vavelwaterstofgas en chroomzure potassa; daarentegen '■ergeren joodpotassium, geel bloedloogzout en zwavelzuur hierbij niet. Kamfer een gevoelig reagens op albumine. Volgens Lightr'3ot is kamfer een zeer gevoelig reagens op albumine. ' vengt men een stuk kamfer ineen glas met water en at men na eenige minuten een droppel eiwit op dit

water vallen, dan wordt deze droppel dadelijk gecoaguleerd en vormt, van beneden gezien eene buigzame zuil, die spoedig opaliserend wordt. Men ontdekt op deze wijze uiterst geringe hoeveelheden albumine. Lightfoot noemt het kamferbevattend water eene oplossing van kamfer in water. Het is bekend, dat de kamfer slechts zeer weinig oplosbaar in water is zoodat dus de reactie van de kamfer op het eiwit niet minder gevoelig kan heeten dan die op vetdeeltjes, welke wij in N°. 3 vermeld hebben. ünguentum Pagenstecheri bestaat uit 3 grein kwikzilveroxyde (verkregen door het praeoipiteren eener sublimaatoplossing met kalkwater) gemengd met 1 drachme un~ gwentmn leniens (coldcream). ünguentum depilatorium is een mengsel van 4 deelen tereiintJdna veneta en 3 deelen resina pini, waarmede men de spitsen van den duim en wijsvinger harsachtig maakt, om haren uitte trekken. Verscheidenheden. Onlangs geraakte onder het streng wetenschappelijk oog van Prof. Wittstein te Münohen een geheimmiddel, aan de zuidelijke grenzen van Wurtemberg geconfiskeerd en getiteld : Pagliano’s stroop. Het onderzoek deed het in platte groene fleschjes vervatte vocht kennen als te bestaan uiteen wijngeestig aftreksel van jalappe en suikerstroop. Bij het middel behoorde eene brochure, waarin gezegde Pagliano zich een Italiaansch professor noemt en voordoet als redder der mensohheid, apostel der kranken, tot wien de bijbelwoorden gerigt zijn: „Gaat henen, predikt en geneest de kranken.” Het is een pendantstukje van het opschrift boven de gebruiksaanwijzing der wijddoorlufte Haarlemsche olie, alias balsamum sulphuris terebinthinatum, onder ’t wapen van Tilly geplaatst: „In J. C. zijn alle schatten der gezondmaking, zoo des geestes als des vleesches verborgen: Alle krachten der medicamenten en alle wijze handelingen der voorzigtige heelmeesters zijn tot Hem, door Hem en in Hem; Hem zij de eer en heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” „Dit medicament ,” vervolgt het geschrift , „is een wonder voor de goedwilligen en de genade des Allerhoogsten heeft zich daarin wonderbaarlijk geopenbaard.” Al willen wij het opschrift op rekening stellen van den tijd (volgens het berigt 1698), waarin het middel voor het eerst werd vervaardigd en verkondigd, toen de vrome eenvoudigheid bij alchemistische begripsverwarring zooveel theosophischen onzin uitkraamde; het doet smartelijk aan, dat men ineen tijd als de onze, op dezelfde wijze voortgaat het zoogenaamde geheim middel te exploiteren. Dat het groote publiek voort blijft gaan met het middel aan te schaffen, zwijgen wij, wetende dat de ingeschapen trek tot het geheimzinnige de meesten overreedt zich hieraan toe te vertrouwen en slechts bij het kleinste getal veredeld is tot een streven , om de geheimen te ontsluijeren en de waarheid aan het licht te brengen. Xn eenen tuin te Budweis in Boheme heeft men verleden jaar volkomen rijpe koffijhoonen in geoogst, die een