is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 8, 19-06-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Filulae jodeti ferrosi.

Bp: jodeti kalici gr. 32^, sulph. ferros. crystall. gr. 26, Mell. et pulv. rad. alth. q. s. Misce fiant pilulae gr. iij No. XX. Elke pil bevat 1} grein joodijzer. Solutio jodeti ferrosi. : jodeti kalici partes 211, sulph. ferros. cryst. partes 170, aquae destillat. partes 500. Men wrijve de zouten met elkander, en voege er dan deel van het water bij. De gevormde moeijelijk oplosbare zwavelzure potassa zinkt ten bodem, wordt door filtratie of bezinking afgescheiden en met het laatste 's gedeelte water afgewasschen. Deze oplossing wordtin eene goed geslotene flesoh bewaard, waarin men een paar ijzeren spiralen brengt. Men houde de flesch zooveel mogelijk gevuld. Syrupus chinae rubrae martiatas. Sirop de Quinquina rouge ferrugineus de Grimault. : pyrophosphatis ferrici part. 7 , pyrophosphatis natrici part. 35, aquae destillatae part. 220. Agitando solutione peracta, in liquore leni calore solve sacchari albissimi part. 400, tinct. chinae rubrae part. 50. Cola. De tinctura chinae wordt bereid door 1 deel rooden kinabast met 5 deelen gerectificeerden wijngeest gedurende eenige dagen te trekken. De pyrophosphas ferricus wordt verkregen door chloretum ferricum door middel van pyrophosphas natricus te ontleden. Men vermijde bij deze ontleding eene overmaat van pyrophosphas natricus, dewijl het praecipitaat van pyrophosphas ferricus hierin oplosbaar is. Deze oplossing heeft bij bovengemelde stroop plaats. V erscheidenlieden. In Hager’s Pharmaceutische Centralhalle vinden wij uit de Yossische Zeitung een eigenaardige speUr aal-analytische canard, uiteen Amerikaansch tijdschrift overgenomen , onderteekend door den natuurkenner Lion Stone. Hij beweert uit de gele streep van het zonnenspectrum soda te hebben afgezonderd. De redenering, die hem tot die gewigtige ontdekking geleid heeft, is de volgende; Eene staaf ijzer wordt dooreen galvanischen stroom magnetisch en omgekeerd ontstaat er een galvanische stroom, wanneer een magneet in eene spiraal van koperdraad wordt bewogen. Daaruit zal volgen: Ben ligchaam, inde vlam gloeijende, doet in het spectrum gekleurde strepen ontstaan, waarom zou nu ook omgekeerd dezelfde gekleurde streep het ligchaam niet kunnen voortbrengen? En mef Amerikaansche stoutmoedigheid leidde hij de lichtstralen, afkomstig van de gele streep uit het zonnenspectrum , ineen hollen spiegel (de compositie is een geheim 1), den evenwijdig loopenden straalbundel door eene donkere buis (ook een geheim!) en verzamelt hem eindelijk

door eene groote lens in eene kleine, maar sterke vlam' Er vielen vlokken uit de vlam en die vlokken waren —' koolzure soda. Bij eene proef, meer in het groot geno* men, correspondeerde de voorraad soda met 1,409 wigtjs zuiver sodium-metaal. Welk bezwaar nu, om onder de» invloed van het zonlicht inde nabijheid van den evenaat ponden soda per dag te verzamelen ?! Het scheppingsproces heeft dan ook voor Stone niet* duisters meer. Niet uit niets heeft God de wereld ge schapen, maar uit de stralen van het licht, ligchameiij> vastgelegd. Een humbug, Amerika waardig, het vader! land der tafeldansen en geestkloppers, der meteoorstee nen Van Hopkin en der photographiën van de geesten der afgestorvenen. Men moet zich, zegt Hager, over he* „grossartige Idéé”, hetwelk deze leugen tot grondslag heeft, evenzeer verwonderen als over den leugen zelve»' Dr. Mohr vermeldt een vreemdsoortig proces , waarin zij» oordeelwas ingewonnen, en dat alleen door meteorologischl kennis kon beslist worden. In November 1858 had in d« nabijheid van Coblenz, inden Taurus en in uitgestrekt* streken van Westphalen het zeldzame verschijnsel van ee» ijsregen plaats. Deze ijsregen rigtte in sommige bossche» de hevigste verwoestingen aan; tot zelfs lOOjarige eike»> en beukenboomen, door de zwaarte van het aanhangend ijs gebroken , stortten met donderend geweld naar benede» Nu bestaat er voor eenige gemeenten, inde nabijheid legen vaneen dier vernielde bosschen, het bosch.Wintef hfmch bij Oberstein, een oud regt, namelijk om zich het hok hetwelk door sneeuw , wind en ruwvorst of ijzel afbreek1 toe te eigenen. De betrokkene gemeenten beweerde» dat een dezer gevallen zich hier voordeed, terwijl da»* entegen de eigenaar van het woud begreep , dat het » breken door ijs een geheel ander verschijnsel was. V hoeveelheid hout. door den ijsregen gebroken, bedrofi 6000 vademen, zoodat het de moeite waardwas de za» voor de regtbank te brengen. Aan den eenen kant V weerden deskundigen, dat de ijsmassa’s, op de wijze gletschers, ontstaan waren uit sneeuw van het vo» jaar door afwisselend dooijen en vriezen , en dat derhaj de breuk moest beschouwd worden door sneeuw geschi' te zijn. Mohr stelde, dat hier noch aan sneeuw n<* aan ruwvorst of ijzel te denken viel. Uit de waarneming* bleek hem , dat de ijsregen een ijswaterregen was gewee die eene temperatuur beneden 0° had, tijdens het val nog vloeibaar was, maar in aanraking met vaste ligchan^ ijs had afgezet. Een derde deskundige stelde het verschijnsel gelijk » ruwvorst of ijzel, en werkelijk bleek later aan Mohr, zich bij ijzel een soortgelijk verschijnsel voordoet. De d»1 pen bestaan hierbij ook uit waterdeeltjes inden vloeiba* staat bij eene temperatuur, die tot 11° B- kan ! daald zijn. Komen deze waterdeeltjes met vaste ligcham11 takken enz. in aanraking, dan vormen zij zich tot Het proces werd in bovengenoemden zin beslist. Als kamfer- of stormglas wordt dooreen Duitsch W schrift ..Hansa” aanbevolen een reeds lang bekend meng-