is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 11, 10-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttiac. Neerl. voorkomen , de Pharm. Belg. de naaste is, om opgevolgd te worden en men dus opium depuratum Belg. moet aanwenden.

Groot verschil van gevoelen dus. Wij zijn het niet met den Heer Ansingh eens , dat opium depuratum en extractum opii zoo weinig verschillen. Bij het week maken met heet water en het uitpersen tusschen linnen, zooals de Pharra. Belg. voor de bereiding van het opium depuratum opgeeft, zal een geheel ander praeparaat verkregen worden als bij het kneden met houd Water en het naauwkeurig bezinken en eoleren van de in water oplosbare bestanddeelen gelijk de Pharm. Neerl. voor het extractum opii voorschrijft. Het opium depuratum is slechts opium van zijne ruwe onzuiverheden bevrijd en komt dunkt ons het meest met pulvis opii overeen, bij het extract, opii blijft een aanmerkelijk gedeelte terug en wordt o. narootine grootendeels buitengesloten. Met betrekking tot den pulvis Doveri vermelden wij nog het oorspronkelijke voorschrift van Dover, hetwelk ook gewoon opium tot poeder liet wrijven. Het luidde als volgt; Men neme opium 1 once, salpeter, tartarus vitriolatus van elk 4 oneen, ipecacuanha 1 once, zoethoutwortel 4 oneen. Het salpeter en den tartarus vitriolatus doe men ineen rood gloeijenden mortier en roere ze met een lepel, tot zij gevlamd hebben. Dan brenge men ze tot zeer fijn poeder. Nu voege men het opium er bij , dat er eerst mede gewreven moet 'vorden, waarna men de andere bestanddeelen als poeder er onder mengt (Pereira II pag. 646). Ook de Pruissische Pharmac. verlangt pulvis opii. Bij zooveel verschil van gevoelen meenen wij , dat de beste maatregel zal zijn, wanneer in elke plaats de apothekers onderling met de geneesheeren vaststellen, wat hnder opium depuratum moet verstaan worden, zoowel voor de bereiding van den pulvis Doveri, als inde gewone receptuur ; al verder , dat men bij het afgeven van copiën van recepten, waarin pulvis Doveri voorkomt, uitdrukkelijk vermelde paralus cum pulvere opio of cum \ extracto opii of cum opio depurato Pharm. Belg., als | °ok, in geval het oorspronkelijke voorschrift van den ge- j leesheer opium depuratum bevat, in parenthesi wat hieronder is verstaan en afgeleverd, Uittreksels uit binnen- en bultenlandsclie tijdschriften. Eene nieuwe vervalsching van den saffraan. Guibourt maakt helding vaneen vervalschten saffraan, die hem vaneen handelshuis te Parijs onder het oog kwam, en 30 procent eener zelfstandigheid bevatte , welke bleek te bestaan dit de meeldraden van Crocus vernus. Deze meeldradeu waren kunstmatig gekleurd en het bedrog kwam schielijk uit, toen de verdachte saffraan ineen glas water werd geworpen. De meeldraden werden bijna onmiddelijk ontkleurd en dreven op het vocht, terwijl de stigmata croci naar den bodem zakten. Bij nader onderzoek bleek zelfs, dat het ten bodem geraakte niet enkel uit stigmata croci bestond, maar dat daartusschen ver-

mengd waren lintbloemen der Calendula, kenbaar aan den langwerpigen, beneden versmalden vorm, de overlangsohe zenuwen en de 3 eindpunten. Guibourt eindigt zijne mededeeling met de opmerking: „Ik weet niet, welken naam de koopman verdient, die een dusdanig vervalschten saffraan verkoopt; de man, die ude beurs snijdt, is niet schuldiger.” Eigenschappen van zuiver aconitine (volgens Hottot). Aconitine maakt rood lakmoespapier blaauw, verzadigt zuren en vormt onkristalliseerbare zouten. Formule: Ceo H47 N014. Met zwavelzuur verwarmd, verschijnt er eerst eene gele, later eene violet-roode kleur. Met tannine ontstaat er een overvloedig praecipitaat; met eene oplossing van jood in joodpotassium-oplossing een neerslag met de kleur van kermes; met jodetum kalicohydrargyricum een witgeelachtig, met goudchloride een geel, met platinachloride geen praecipitaat. Ossengal kleurloos maken. Hiertoe geeft Dr. Sclmausz op , bij eene halve liter gal na opkoking en afschuiming 1 once poeder van aluin te mengen en het mengsel zoolang boven het vuur te laten, tot dat de aluin is opgelost. Men giet deze vloeistof, koud geworden, in eene flesch en kurke deze los toe. Eene gelijke hoeveelheid gal wordt op dezelfde wijze met keukenzout behandeld. Na omstreeks 3 maanden zal in elk dezer praeparaten een dikke neerslag zijn ontstaan. Dan giet men van elk het vloeibare gedeelte af en vermengt deze vloeistoffen. Er ontstaat dadelijk een neerslag, die het kleurende beginsel met zich neemt. Men kan dan de bovendrijvende vloeistof filtreren en zij is nu doorzigtig en kleurloos als water. Deze ontkleurde ossengal vindt voornamelijk bij het schilderen toepassing, daar zij zich gaarne met de kleurstoffen verbindt, haar glans vermeerdert, enz. Jodinm-opodeldoch. Bij rheumatisch lijden wordt de volgende zamenstelling als zeer gunstig werkende aanbevolen : IV: stearini pulver, dr. 7 , ! carbon, natric. cryst. pulv. dr. 4. Solve in balneo vaporis in spirit, rectifss. unc. 9. Post solutionem adde solutionem ex camphorae , jodii puri aa dr. 4 , in spirit, rectifss. unc. 9. Adhuc calidis admisce 01. rorismarini dr. 1, thymi dr. 2, ammoniae liquidae dr. 7. Infunde in vitris. Zuurbad tegen scabies. Dr. Kalb, geneesheer aan het militaire hospitaal te Chiari beveelt daartoe aan een bad, waarbij 1 a 2 kilo gewoon zwavelzuur is vermengd. 1?2- Kilo is genoegzaam voor een gewoon bad. Door de hevige jeuking, welke de patiënt weldra in dit bad ondervindt , krabt hij de epidermis los, het zure vocht dringt inde voren en vernielt niet alleen den acarus , | maar óok zijne larven en eijeren. Na eenige minuten