is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 12, 17-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen een Doctor inde Philosophie later den graad van Doctor inde Pharmacie behaalde. Prof. de Yricse haalt in zijne voorrede voor de Plantenkunde voor Apothekers en Artsen de navolgende woorden van Spielmann aan: „De kundige apotheker arbeidt te gelijk met den geneesheer aan het heil der burgers en is niet zooals men „vroeger meende zijn faraulus, maar zijn broeder, zijn „collega, zijn medewerker en vriend.” En geen weldenkend geneesheer zal het anders verlangen.

Om dit veronderstelde gebrek aan kennis inde pharmaoie bij de toekomstige geneesheeren aan te vullen, wordt door de schrijvers als vereisohte voor de toelating tot een theoretisch en practisch examen voorgesteld: een bewijs, dat de candidaat gedurende zes maanden in eene apotheek is werkzaam geweest. Die tijd dunkt ons vrij kort, wanneer dit verblijf in eene apotheek vruchten zal dragen. Hij zal zich minstens tot een jaar moeten uitstrekken en wel liefst een jaar tusschen de volbragte studiën aan het gymnasium en den overgaug tot de Hoogeschool. Eene praktl§che opmerking. A.ls een uitstekend middel om vette flesschen te zuiveren wordt door S. Martin opgegeven inde flesschen een paar eetlepels zaagsel van eikenhout (looi of run) en water zoo heet mogelijk te brengen , eenige seconden te schudden en deze bewerking zoo noodig nog een paar malen te herhalen. Beter dan door de gebruikelijke middelen potasch, soda, kalk, asch enz. worden de flesschendoor dit middel niet alleen van vetdeelen maar ook van sterk riekende zelfstandigheden bevrijd. De opmerking, waarmede onze buitenlandsohe collega het aanwenden van dit middel inleidt, is zoozeer uit het gewone pharmaceutische leven gegrepen , dat wij er met nadruk de aandacht op vestigen. (Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht): „De grondstelling van Confucius: Om te bevelen, moet „men w-eten te handelen,” prijkte inde voorgaande eeuw „boven de deur des laboratoriums van eenige apothekers. „Het was ineen tijd , toen de kennis van het toeberei„den der geneesmiddelen en van al de handgrepen , die „daarop betrekking hebben, bij niemand van het vak ont„brak. En thans ? thans meenen onze aankomende „pharmaceuten te kort te doen aan hunne waardigheid , „wanneer zij zich moeten bezig houden met die minder „beteekenende en toch onmisbare oeconomisohe werkzaamheden , die telken dage ineen winkel voorkomen en „wier verwaarloozing aan het einde van het jaar een wezenlijk verlies ten gevolge heeft. „De ledige medicijnflessohen zijn een afval der ziekte. „In vele huisgezinnen worden zij een benefiet der dienstboden en deze brengen ze naar de plaats terug, van „waar ze gekomen zijn. Maakt men de opmerking, dat „de flesschen vet zijn, dat zij naar levertraan, muskus, „valeriaan , 'asafoetida of dergelijke stoffen rieken, men „krijgt steeds ten antwoord , dat de levering ook de

„verpligting der terugname oplegt, en om den cliënt niet „te verliezen, neemt de apotheker ze terug. „Wat wordt er van die flesschen in het laboratorium ? „De persoon, belast met de zorg om ze schoon te manken , niet wetende hoe er mede te handelen, breekt „ze, en den volgenden morgen bevat ze de vuilnisbak.” Hierop volgt de mededeeling van het bovengenoemde middel tot reiniging. 9 Mededeelingen. Ingezonden stukken. HET BEWAKEN VAN SPIRITUS NITKI DULCIS. De Pharm. Neerl. schrijft voor, den spiritus nitri dulcis (nitris aethylicus cum alcohole) te bewaren in gevulde fleschjes van 1 once en op eene donkere plaats. Deze bewaring in kleine fleschjes zal inde apotheek bij receptuur en handverkoop bezwaren opleveren en wij twijfelen, of zij wel veel wordt opgevolgd. De bewaring in het donker of in zwarte flesschen is echter zeer aan te bevelen. Het is ons bij ondervinding gebleken, dat de spiritus nitri dulcis in eigenschappen verandert , wanneer hij aan het licht is blootgesteld. Spiritus nitri dulcis toch zoowel ineen half als ineen geheel gevuld fleschje gedurende een paar weken aan het zonlicht blootgesteld, verloor geheel de eigenschap van guajaktinotuur blaauwgroen te kleuren, terwijl dezelfde spiritus nitri dulcis in eene zwarte flesch deze eigenschap had behouden. Uittreksels uit kinnen- en bultenlandsche tijdschriften. Radix seu Rhizoma sangninarlae van Sanguinaria canadensis is een geneesmiddel , in Amerika in gebruik , dat tevens wegens zijne sterke roode kleur als verwstof dient. Het is een sterk werkend middel, de gift van het poeder is |—5 grein. In kleine giften, beneden het grein, werkt het prikkelend, in grootere braakverwekkend. Het dient tegen geelzucht, zoodat het volgens Thatcher het hoofdbestanddeel uitmaakt van het Eawson’s bitter, een geheim middel tegen geelzucht aanbevolen. Bereiding van cantharidine. Volgens Mortreux wordt het cantharidine het best verkregen door de spaansche vliegen uitte trekken met chloroform of aether en het uitgetrokkene na verdamping te behandelen met zwavelkoolstof, die de vette deelen opneemt en het cantharidine bijna zuiver teruglaat. Herkenning van vrij zwavelzuur in vloeistoffen, die zwavelzure zouten bevatten. Om vrij zwavelzuur te herkennen in vloeistoffen, die zwavelzure zouten bevatten, zoo als in wijn , azijn enz., zijn verschillende methoden opgegeven. 1. Men kookt de vloeistof met chloorcalcium, waardoor bij aanwezigheid van vrij zwavelzuur een wit, in water moeijelijk oplosbaar, praecipitaat ontstaat. 3. Men voegt bij de vloeistof eenige greinen suiker