is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 14, 31-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

corres pond, Perso o n I. aangelegenheden. Advert en t i en.

Bijblad. Uittreksels uit binnen- en buiten l. tijdschriften. Oleum nucistae. Droogcn der kruiden. Middel om geringe hoeveelheden alkohol te ontdekken. Zuivering van ricinusolie. Scheik. onderz. van neroli op hare echtheid. • Herkenning van andere vetten in traan. Nieuw reagens in plaats van lakmoes.— Joodijzerpraeparaten volgens Parisel. Syrupus chinae rubrae martiatus. Verscheidenheden. Amerik. spectraal-analyt. canard. Meteorol. proces. Kamfer- of stormglas. Amalgama voor de electriseermachine. Aanwendingen van glycerine. Reisinkt. Onuitwischbare zwarte inkt op zink. Kamptikon. Vliegenpapier zonder vergift. Sassafrashout en houtskool tot bewaring en wegneming van reuk. Alkaloïden uit het slaverzaad: staphisagrine en delphinine. Chrysopicrine. Xylocholeïnzuur. Overgang van rietsuiker in glucose. Ammonium. Chroomzure kalk in chloorkalk-fabrieken. Zuurstofgas als geneesmiddel. Dulongia acuminala tegen pokken. Oleum calellorum. Besluit van apothekers te Parijs. No. 9. De cyaanpraeparaten der Pha, Neerl. 111. (Amygdalinum cum emulsione en Aqua ex amygdalino parata). Mededeelingen. Ingez. stukken. Antwoord op de vraag naar de beteekenis van het opheffen der zure reactie van chloret. hydrargyricum door toevoeging van chloorammonium. Uittreksels uit binnen- en bui ten 1. tijdschriften. Echte jalappehars. Kumis als geneesmiddel. Onderzoek van cyaanwaterstofz. op chloorwaterstofz. Aloëpillen. Blaud’s pillen. IJzerpiilen van Vallet. Syrupus raphani compositus. Nieuwe geneesmiddelen in Frankrijk (Syrupus picis. Potion de Choppart modifiée. Opiat. blennorhagique. Tablettes de charbon). Verscheidenheden. Daubil’z likeur. Suiker zonder invloed op de tanden. Openl. correspond. Chlorodyne (ander voorschrift). Persoon I. aangelegenheden. Advertentien. No. 10. Mededeelingen. Ingez. stukken. Ingezonden door S. te W. Chloretum hydrargyricum et amididum hydrargyricum. Reageerpapier voor zuur en alkali. Lactucarium. Mededeeling van W. te N. Bereiding van syrupus rubi idaei. Mededeelingen van B. te U. Het hygroscopisch vermogen van gesmolten chloorcalcium en zwavelzuur. Eiwit te onderkennen door vloeibare koolwaterstoffen. Nagemaakte potasch. Onderzoek op lood. Opmerking over pulvis doveri van v. B. te N. . . p. Uittreksels uit binnen- en i bui ten 1. tijdschriften. Loodglid met menie. Extract, gentianae en taraxaci. Mengsel van gutta percha en mastik voor holle , tanden. Belial’s borstpoeder. Spiritus cephalicus Gromnitzkii. Oleum bezoardicum. Verscheidenheden. Proces Daubitz. Wetsontwerp op verkoop van vergiften in Frankrijk. Tsa-lsin, chineesch j emmenagogum. Verkrijging van salmiak uit het ammoniakwater der gasfa- I brieken. Aconelline. Genezing van vergiftiging door toediening vaneen | ander vergift. Openl. correspond. Tinct. tartr. kalico-ferric. : ammon, Handeisberigten. Persoon 1. aan g e legen he- | den. Advertentien. No. 11. Oplosbaarheid der zouten in water. Mededeelingen. ; Ingez. stukken. Lapis infernalis in dunne pijpjes. Gevoelens over pulvis doveri en opium depuratum. Uittreksels uit binnen- en bui ten 1. tij d sch r Sf t en. Eene nieuwe vervalsching van saffraan. Eigenschappen van zuiver aconitine. Ossengal kleurloos maken. Jodium-opodeldoch. Zuurbad tegen scabies. Verscheidenheden. Dood van Dr. Kabsch te Zurich. Parafjinepapier. Vergiftiging met calabarboonen. Eenige bijzonderheden van het metaal magnesium. Persoon l. aangelegenheden. Advertentien. No. 12. De verhouding van den apotheker tegenover den geneesheer.— Eene praktische opmerking. Mededeelingen. Ingez. stukken. Het bewaren van spiritus nitri dulcis. Uittreksels uit binnen- en b u i t en 1. tijdschriften. Radix seu Rhizoma sanguinariae. Bereiding van cantharidine. Herkenning van vrij zwa- j velzuur in vloeistoffen, die zwavelzure zouten bevatten. Reagens op pikrotoxine. Pillen met ricinusolie. Ernst’ zalf tegen de spat der paarden. Verscheidenheden. Waierstofvlam geschikt bij het £reageren. Schadelijkheid van het overmatig labakrooken. Meiwijn-essence. Glycerine als haarmiddel. Verwijderen van zilvervlekken. Openl. correspond. Tinct, compos. Whyttii. Persoonl. aangelegenheden. Advertentien. No. 13. De apothekers ten platten lande. Mededeelingen. Ingez. stukken. Mengsel van aqua laurocerasi en acetas ammonicus liquidus. Opmerking van M. E. over opium purum en opium depuratum. – Uittreksels uit biune n- en b u i t en 1. t ij d-

schriften. Bijdrage tot de geschiedenis van den augusturabast. —■ Wijziging der bereiding van cyaanwaterstofzuur volgens de methode van Gay-Lussac. Bereiding van zuurstof bij de gewone temperatuur. —■ Verscheiden heden. Botanische bijzonderheden. De leer der dialyse (toepassing). Metaal indium. Actièngcsellschaft, Hirudinea. Congres van Fransche apothekers. Handeisberigten. Openl. correspond. Persoon 1. aangelegenheden. Advertentie n. No. 14. Inhoudsopgave van No. I—l4. Mededeelingen. Ingez. stukken. Bijvoegsel tot: Een mengsel van aq. lauroceras. en acet. ammonic. liquid. in No. 13. Opium depuratum en succinas animonicus pyroanimalis. Pulvis opii compositus. Boekaankoudigin g. De Champignons door Dr. C. A. J. A. Oudemans. Industrieblatter van Hager en Jacobsen. (Geheimmiddelen : Daubitz-likeur en andere | met aloèPattison’s jichlwatten, Robinson’s gehoorolie, James stomachin). Mededeelingen. Ingezonden stukken. BIJVOEGSEL TOT: EEN MENGSEL TAN AQUA LAUBOCEEASI J EN ACETAS AMMONICÜS LIQUIDES IN N°. 13. Wij zagen onze meening omtrent het troebel worden van aqna laurooerasi en alkalischen aoetas ammonicus liquidus inde hoofdzaak volkomen bevestigd ineen opstel van Eraisse, geplaatst in het Julij-nommer van het Journal : de Chemie et Pharmacie. Ook aldaar komt de melkwitte troebeling ter sprake, die ammonia liquida in laurierkerswater voortbrengt, en wordt zij zelfs aangeduid als een middel, om de waarde van laurierkerswater te bepalen, dewijl zij alleen bij laurierkerswater van de noodige sterkte wordt voortgebragt. Het verschijnsel wordt ook, volgens Buignet, toegeschreven aan de werking van de benzoylwaterstof op de ammonia, waardoor ten laatste hydrobenzamide: C 421 ontstaat, eene in was ter onoplosbare zelfstandigheid. OPIUM DEPURATUM. Betreffende dit artikel, waaromtrent sedert de invoei ring der Bharm. Neerl. duisterheid heersoht, die tot nog ! toe niet opgehelderd is, las ik in N°. 10 en 11 van het j | Pharmaoeutisch Weekblad enkele mededeelingen van gei voelens van eenige geachte Collega’s, alsmede van de I geëerde Kedactie van genoemd blad. Met genoegen vond ik daar den wensch der Eedaotie ! uitgedmkt, om ook het gevoelen van anderen te mogen weten. Gaarne geef ik hieraan gehoor, mogt het zijn om mede te werken tot het verkrijgen van meerdere eenheid inde bereiding van medicamenten, en wel voornamelijk van die geneesmiddelen, welke niet tot de onschuldige behooren. En daartoe mag voorzeker wel het j Opium en zijne praeparaten gerekend worden. Naar aanleiding dan van de medegedeelde, uiteenloopende, opvattingen van het zoogenaamd pleonasme opium \ depuratum, inde Ph. N. gebezigd bij de opgave der ingrediënten van den pulvis Doven, meen ik het volgende 1 te mogen bijvoegen. Onder gezegden naam moet mijns inziens verstaan worden opium pulveratum, of liever opium, dat gedroogd i en zooveel mogelijk van aanhangende onzuiverheden, als bladen, vruchtjes (Eumic. oriental Kooh, volgens de Ph.) etc. bevrijd, tot poeder is gebragt. En wel op grond; I°. Dat op geene andere bladzijde der Ph. N. de naam van opium, depuratum is vermeld.