is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 14, 31-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%\ Dat overal, waai' men elders inde Ph. Belg. opium depuratum leest, inde Ph. Neerl. (en te regt) extr. opii is voorgeschreven.

(Bij het Empl. opiat. alleen is opium pulverat. geboden). 3°. Dat op pag. 358, Ph. Neerl., volgende op die, waarop de bereiding van Pulv. Doveri is vermeld, de tot poeder gebragte gummi-resinae ook met den naam van depuratae bestempeld worden. De zuivering van genoemde gomharsen werd inde Ph, Belg. (pag. 93) op' dezelfde wijze als van het gelijktijdig aldaar vermelde opium voorgeschreven, en is nu door de Ph. Neerl. af geschaft. Hieruit meen ik te mogen afleiden, dat het de geest der Ph. Neerl. medebrengt, pulv. opii te gebruiken voor den pulv. Doveri, en ik vind dit bevestigd door de woorden ; Seorsim in pulverem redacta. 4°. Dat de schrijvers van meergemelden Codex bij het extr. opii de opmerking voegen, dat het bijna geheel het narcotinum mist, doch rijker is aan morphinum dan het opium, hiermede voor verwisseling van beide waarschuwende, alsmede dat sommige mij ten dienste staande buitenlandsche Pharmacopoeën o. a. de Ph. Boruss. Editio 6., Hannoverana 1861, etc., in overeenstemming met het originele recept van Dover, reeds door de Redactie vermeld, pulvis opii laten gebruiken. Ik voor mij heb steeds pulv. opii gebruikt voor Dover’s poeder, als ook inde receptuur, wanneer ik opium purum of depurat. zag voorgeschreven. Zooveel mogelijk heb ik de intentie der geneesheeren vernomen, en, op_ weinig uitzonderingen na, wasi in verreweg de meeste gevallen pulv. opii de bedoeling. Het ware te wenschen, dat de onzekerheid weggenomen werd, bf vanwege de Regering door eene verbeterde uitgave der Pharmacopoea, ten , einde hare onduidelijkheid en andere gebreken weg te nemen bf door onderlinge zameuwerking van HH. Apothekers, waartoe I reeds eenige maatregelen inde vorige nommers der Cou- I rant zijn aan de hand gegeven. Er is een aantal gevallen, waarin eene naauwkeurig I ingevulde copie den kunstbroeder groote gemakkelijkheid ! en goede diensten heeft bewezen. Immers er zijn zoo- | vele stoffen, die wel eens inde verschillende apotheken | different in kleur etc. worden aangetroffen. En het i kleinste verschil der gereedgemaakte recepten in kleur en i smaak (waarnaar toch de patiënten als oningewijdeu j meestal alleen kunnen oordeelen) kan aanleiding geven j tot bezorgdheid en angst, en schokt zoodoende het ver- ! trouwen op den Apotheker. Hoewel het nu groote moeijelijkheid baart om b. v. I tincturen, etc. overal en altijd van dezelfde kleur te ver- I krijgen en te behouden, kan men er toch toe medewer- | ken, door zich aan geest en letter der Ph, N. te houden. Als een enkel voorbeeld hiervan noemen wijden Succinas ammonieus pyro-animalis. Terwijl deze naar het voorschrift der Ph. Neerl. bereid, een lichtgeel vocht vertoont van 1,05 spec. gew. (1,35 : is eene drukfout) en als zoodanig dus ook ju de meeste apotheken gevonden wordt, vindt meu haar in sommige i donkergeel gekleurd en sterk riekend naar barnsteeuolie, i

omdat men voor de bereiding het gesublimeerde acidum sucoinicum heeft gebruikt, zonder het van het oleum I supernatans afgescheiden en verder door kristalliseren gezuiverd te hebben. —Het is te denken,'welk verschil het gebruik vaneen van beiden bij het gereedmaken van een recept oplevert. Dus, kunstbroeders! slaan wijde handen ineen, zoeken wij elkander zooveel mogelijk te helpen en halen I wijden band naauwer toe, die ons door de beoefening van denzelfden tak van wetenschap vereenigt. Culeniorg, 19 Julij 64. J. W. van Dijk, Mijnheer de Redacteur ! Bij den kleinen strijd over de bereiding van Pulvis ; Doveri zag ik gaarne voor de volgende regelen een plaatsje ’ in het Pharmaceutisch Weekblad. Het komt mij voor, dat er te Amsterdam geen ver■ schil bestaan kan dan alleen bij de later gevestigde Pharmaceuten , omdat door de plaatselijke Geneeskundige : | Commissie bij gelegenheid der winkelvisitatie na dein- : voering der Ph. Neerl. dringend verzocht is, extr. opii bij de bereiding van Pulv. doverite gebruiken. Amsterdam. Uw dienstw. Dienaar 26 Julij 1864. j. H. Ruytenbebg, Apotheker. PULVIS OPII COMP. Op de vraag van M. E. „Waarom ik voor opium purum pulvis opii geef, terwijl ik opium depurat., laudan. pur. en extr. opii aq. als synoniemen beschouw, is dienende, dat 1 mij bij analyse, reeds tot de redactie opgezonden, geble- , ken is, dat opium depuratum seu laudanum purum, ( ! bereid volgens de Pharmao, belg., niets anders is dan extr. j opii aquos., bevattende op 100 grein slechts ruim | a 0,79 grein onzuiverheden meer dan ik aantrof in extr. opii aq., zoodat wij bij bereiding van pulvis doveri onverschillig opium depurat. of extr. opii aq. kunnen aanwenden. Op de vraag nu , „waarom geen pulvis opii ?” moet ik antwoorden: omdat inde eerste, plaats de schrijvers der I’harrnac. belgic. op pag. 93 eeu voorschrift tot bereiding (I van pulvis opii geven en eenige regelen lager een voorschrift tot bereiding van opium depur. Dit bewijst, dat • de schrijvers geen pulvis opii met opium depuratum gelijk stelden en dat konden zij ook niet, omdat één once pulvis opii ongeveer gelijk staat met vier drachmen opium depurat., nademaal opium gewoonlijk de helft van zijn gewigt extr. opii oplevert en wij toch slechts een gering verschil in zuiverheid tusscheu opium dep. en extr. opii aq. kunnen aanwijzen. Op de vraag nu van E. „waarom ik voor opium purum geen extr. opii of opium depuratum bezig, diene het volgende : Wanneer er op pag. 93 (Ph. Belg.) geschreven stohd „opium depur. seu laudan. pur. seu opium purum” dan zoude ik ook onder opium pur. extr. opii (opium dep.) verstaan. De wetgever heeft opium purum echter die geaardheid niet toegekend, anders zoude hij het met opium depur. en land. pur. synoniem verklaard hebben en