is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 17, 21-08-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich wachten. Bij de mededeeliug van dit berigt wordt tevens herinnerd, hoe in China bijna alle spijzen met ricinusolie worden toebereid, welke niet op de darmkanalen der Chinezen werkt, omdat zij er van jongs af aan gewoon zijn. Voor omstreeks SOjaren meenden Fransche gezanten door mandarijnen vergiftigd te zijn, toen zij na een maal bij deze genoten te hebben, de purgerende werking dezer met ricinusolie bereide spijzen ondervonden.

Als nieuw middel tot het vermijden der vorming van den ketelsteen wordt eene zelfstandigheid geleverd, welke door Sauerwein is bevonden te bestaan uit chloorbaryum. Het chloorbaryum wordt thans in het groot fabriekmatig bereid (zie onder anderen No. 3 van dit .Blad) en zijne Werking berust op wederzijdsohe ontleding met het gips, waardoor chloorcalcium en zwavelzure baryt ontstaan, welke laatste ten bodem zakt, doch niet aanhangt, of, indien men het chloorbaryum vooraf bijt het water doet, kan afgezonderd worden. De toepassing van chloorbaryum voor dit doel is echter niet nieuw; in vereeniging met chloorwaterstofzuur vinden wij het bijv. reeds vermeld in het Leerboek der Nijverheid-Scheikunde van Sohmidt, I, pag. 36. Als curiosum schrijven wijde volgende advertentie uit de Pharra. Zeitung van 10 en 17 Aug. over, »Die Bezitzerin einer schuldenfreien Apo«theke in der Lausitz , auch sonst bemittelt, 38 Jahr alt und Mntter »eines Kindes, wilnscht sich wieder an einen Herrn Apotheker in ge»setzten Jahren , der ein disponihies Vermogen von 3—4000 Thl. hesitzt, »zu verheirathen. Gcf. adr. unter .). A. werden poste rest. üörlitz serheten und die strengste Discretion versichert.” Crehelmmlddele n. Dr. }Vakerson’s nieuw uitgevonden haarbalsem kan op de volgende wijze nagemaakt worden; Men neemt 1 grein karmijn, 10 grein colokwintestract, 15 droppels spaanschevliegen-tinctuur, 10 droppels perubalsem, wrijft deze ingrediënten met eenige droppels slappen spiritus en mengt ze onder 1) once gewone haarpomade. Op deze wijze kan de apotheker voor 45 a 50 ets. het middel leveren, hetwelk in eene blikken bus, met een veelbelovend signatuur voorzien, voor ƒ 1,75 wordt verkocht. Boekaankondiging. Leerboek der onbewerktuigde Scheikunde, gedeeltelijk naar Dr. Thomas Graham’s Elements of Chemistry , bewerkt door Dr. Fr. Jul. Otto , uit het Hoogduilsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door J. P. C. van Tricht. Tiel, Campagne 1864. Aankondiging en aanprijzing van het hoogst belangrijke werk ; De anorganische Scheikunde van Otto Graham, door de hand van den Heer van Tricht vertaald , kunnen wel overbodig genoemd worden, ware het niet, dat wij bijzonder de aandacht wilden vestigen op de moeite van den Bewerker en de opoffering van den Uitgever, ten einde een werk te leveren, dat geheel op de hoogte van den tijd is. Wij lezen toch in het Yoorberigt van het Eerste deel Iste stuk , verschenen in 1880 en bewerkt naar de 3de uitgave van het Dnitsche werk, dat de Heer van Tricht na het afdrukken der 7 eerste vellen, op een verzoet om nadere bijvoegselen, van Prof. Otto het berigt ontving van het ter perse leggen en gedeeltelijk gereed zijn eener vierde

i uitgave, die echter om redenen met het Derde deel aanviug. De uitgever der Nederd. vertaling achtte het nu doelmatiger de vertaling van het Eerste deel voorloopig te staken en zoo spoedig mogelijk te beginnen aan de bewerking van het Derde deel, nieuwe uitgave, waarvan reeds afleveringen verschenen waren. De éde uitgave van het Eerste deel liet lang op zich wachten. Eindelijk, naar wij meenen in het begin van dit jaar, verscheen een aantal afleveringen van verschillende deelen. Groot is het verschil niet alleen in uitgebreidheid, maar ook in opvatting en voorstelling, tusschen deze en de vorige uitgave. Yooral betreft zulks de Inleiding inde Iste Aflevering van het Iste Deel. Manmoedig namen Bewerker en Uitgever het besluit, om de vroegere reeds uitgegevene 7 vellen te doen vervallen en daarvoor aan de Inteekenaren nieuwe uit de 4de uitgave kosteloos inde plaats te geven. Deze inleiding omvat thans de beschouwingen en voorstellingen tot den laatsten tijd en hoog heeft het werk door deze vernieuwde uitgave in belangrijkheid gewonnen. Gaven reeds de beroemdheid van het werk en de keurigheid der nederduitsohe bewerking gegronde hoop tot een groot debiet, moge de zeldzame opoffering des Uitgevers zulks vermeerderen! Daartoe strekke onze aankondiging. Persoonlijke aangelegenheden. De gewone vergadering der Provinc. Commissie van Geneesk. onderz. en toevoorz. te Haarlem , zal gehouden worden op 14 September. Adver tentien. H. E&. 11 SJ IJ T, Apotheker te Amsterdam , verlangt tegen 1 November of eerder een BËBIEAHE! of iemand met de receptuur bekend, welke zich verder wenscht te bekwamen. Brieven franco. Wed. COEBERG-H te Leijden verlangt tegen 1 November een bekwaam BEDIEIÏDE, die net en naauwkeurlg werkt. Bij H. C. A. TH IE ME te Nijmegen, zal zoodra zulks mogelijk is verschijnen: W E T OP DE UITOEFENING DER GENEESKUNST, met de daarover vooral inde Tweede Kamer der Staten Generaal gewisselde stukken en gehoudéne beraadslagingen. UIT TE GEVEN ONDER TOEZIGT VAN R. J. OPWIJRDA, Redacteur van het Pharmaceutisch Weekblad en Apotheker te Nijmegen. Deze wet kost bij inteekening 12J cent per vel van 16 pagina’s, gedrukt met compacte doch duidelijke letter. – De inteekening staat bij alle Boekhandelaren open en is hij de verschijning der eerste Aflevering gesloten. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen.