is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 20, 11-09-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmac. op het recept (bijv. Elixir acid. Haller. Pharm. Boruss.), is allezins aan te raden.

Tot onze spijt zijn wij meermalen gewaar geworden, dat bij het overbrengen van buitenlandsche geneeskundige geschriften in onze taal of bij het mededeelen van buitenlandsche berigten in onze tijdschriften niet altijd op dit verschil inde Pharmacopoeën wordt acht geslagen, waaraan dan ook vaak de mislukking van de werking of eene ongewenschte geheel andere uitwerking inde praktijk zal moeten worden toegeschreven. —• Wensohelijk ware eene Pharmacopoea universalia, die dooreen internationaal congres opgemaakt, en bij alle beschaafde volken tot rigtsnoer vastgesteld werd. Deze wensch behoort voorzeker echter tot de pia vota , want het kost reeds moeite eene Pharmacopoea Germanica samen te stellen uit de afzonderlijke Pharmacopoeën van de groote en kleine Staten des „Deutschen Yaterlands” en het zal misschien nog meer bezwaar hebben aldaar door hare invoering eene eenheid te verkrijgen. Red. Gehelnunlddelen. Amtlterin-mondwater. Dit middel, hetwelk tanden en tandvleesch zal bewaren en kwalijk riekenden adem wegnemen, wordt, ondersteund door attesten van Dr. Kletzinsky en Prof. Oppolzer te Weenen , dooreen tandmeester Popp uit Weenen voor 1 Thaler of ƒ 1.75 het flesohje verkocht. De bestanddeelen toch, waaruit het kan vervaardigd worden, zijn: rood sandelhout 30 grein, guajakhout (Pranzoseuholz) 10 grein, myrrhe 35 grein, kruidnagels 15 grein, kaneel 5 grein, alles gesneden en gestooten, waarop gegoten worden rozenwater 1|- once, sterke wijngeest 3 oneen, en kruidnagel- en kaneelolie van elk 1 droppel. Men late dit mengsel eenige dagen inde warmte digereren en filtrere het. Men kan het middel dus inde apotheek zeer goed voor 60 ets verkrijgen. De aard der ingrediënten wijst aan, dat men zich op eene veel goedkooper en eenvoudiger wijze een middel kan verschaffen, om eenen aangenaam riekenden adem te hebben, namelijk door omstreeks 30 droppels Hoffmann’s levensbalsem (bals. vitae Hoffm.) of ook Ban de Cologne ineen glas water te mengen. Al dergelijke middelen doen echter slechts voor een oogenblik dienst. Chineesch, tandpoeder is niets anders dan tot fijn poederugebragte puimsteen, die op den duur schadelijk werkt, daar hij niet alleen den tandsteen op eens in stukken wegneemt, maar ook het dunne email der tanden beschadigt. Volgens eene uitspraak van het hoogste Geregtshof te München is de Meijer’sche witte borstsiroop, waarvan de halve flesch 1 Thaler (ƒ1.75) kost, slechts omstreeks 6 Ngr. (35 ets.) waard, daar hij uit zeer gewone bestanddeeleniszamengesteld(Deutsche Industrie-Zeitung, 36 Aug). Openlijke correspondentie. R ... nte A .... n. Wij plaatsen uwe missive in het volgend nommer en wenschen daarbij ook iets over de door u gestelde vragen in het midden te brengen. Zeer zeker is het ons voornemen onderscheidene punten inde nieuwe ontwerpen nader te bespreken; zulks ligt geheel m den aard van ons Blad. Het zal echter in allen gevalle

nog een geruimen tijd duren, eer dat de ontwerpen inde Kamers in behandeling kunnen komen. Wij meenden dien tijd niet al te ver vooruit behoeven te loopen. En het blijkt, dat de meeste onzer Collega’s er evenzoo over denken. Handelsb erigten. Voortdurende rijzing der aetherische oliën, 01. bergamott, de cedra enz., wegens de slechte produktie in Sicilië, waarvan reeds het handelsberigt van Gehe en Comp. in No. 16 melding maakte. Piper hyspanic. ontbreekt bijna geheel, wordt aangeboden f 2,25 a f 2,50. Nuces moschati, Gary ophy 11 i , Rad, jalappae, Gum arabic, rijzende. Rad rh ei goede soorten tegen hoogen prijs. 01. jecoris aselli de prijs blijvende. Sulph. chinic. laag bij weinig consumtie. Succ. liquirit. laag. Persoonlyke aangelegenheden, Inde vergadering der Prov. geneesk. Commissie van Gelderland van 6 September is bevorderd tot apotheker de Heer J. C. Hartman, oud 18 jaar, geboren te Paramaribo , laatstelijk woonachtig te Nijmegen , alwaar hij zijne pharmaceutisohe opleiding genoot. Bij ministeriële dispositie was dispensatie verleend tot het afleggen van het examen op dien jeugdigen leeftijd wegens noodzakelijfc vertrek naar de apotheek zijns vaders te Paramaribo. Advertentie». Het beste scheikundige werk is ontegenzeggelijk het LEERBOEK DER Onbewerktuigde Scheikunde VAN GRAHAM-OTTO. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanteekeningen voorzien DOOR I.J J. P. G. VAN TRIGHT. Lid der Prov. Leneesk. Commissie van Gelderland en Apotheker te Arnhem, Alle deskundigen zijn het daarover eeus , dat er geen beter en vollediger Scheikundig Leerboek kan geschreven worden dan dit. Het verschijnt even als het oorspronkelijke in 3 dln. , en zal ongeveer ƒ35 compleet kosten. Wat er reeds van het werk is uitgegeven, is te ontbieden bij den Uitgever H. G. A. CAMPAGNE te Tiel, en verder alom. \ * Heeren Pharmaceuten worden opmerkzaam gemaakt, dat van het HANDBOEK DER Chemie en Practische Phannacie, in verband met de PHARMACOPOËA NEERLANDICA, DOOR •f. F. L RËVOLËR, Apotheker te Haarlem, nog slechts een gering getal exemplaren geleverd wordt voor den verminderden prijs van ƒ 2.25. Later wordt het niet minder afgeleverd dan voor ƒ 7.50. Amsterdam K. H. SCHADD. Alle Boekverkoopers nemen bestellingen aan. Snelpersdruk van H. C. A. ïhieme te Nijmegen.