is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 21, 18-09-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceulisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA,' Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargangd franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen.

Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels , elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelregt.

I' Jaargang. |

ZOIDA6 , 18 September 1861

S". 81.

Het Handelsblad vermeldt onder Amsterdam 14 Sept. : „Men verzekert, dat de wetsontwerpen regelende het „geneeskundig staatstoezigt en die tot „het eerst bij de Staten-Generaal tot afdoening zullen „worden gebragt.” Soortgelijke verzekeringen zijn reeds meermalen gegeven. Het is echter niet onmogelijk, dat de Minister, wiens ijver de wetsontwerpen ten derden male deed aanbieden, thans op eene spoedige afdoening aandringt. Be bepaliag bij droppels en de artsenijvorm ; droppels (guttulae). Geen onzekerder bepaling dan bij droppels, geen onzekerder artsenijvorm dan de droppelvorm. De aard der vloeistof, de vorm en helling van het uitdroppelingsvat, de zuiverheid der plaats van afdroppeling, de temperatuur, alles oefent hier invloed uit. Gaat men dus bij het droppelen inde receptuur van de stelling uit: 60 droppels = 1 drachme, dan komt men telkens tot verkeerde resultaten en zal de gereedgemaakte artsenij den eenen tijd meer, den anderen tijd minder dan bedoeld is van het verlangde artsenijmiddel bevatten, hetwelk bij onderscheidene middelen, zooals bijv. bij vinum opii en dergelijke van geene geringe beteekenis is. Wel kan men als grondslag nemen, dat 60 droppels gedestilleerd water =s 1 drachme zijn, doch hetzelfde fleschje of maatje, hetwelk uit 1 drachme gedestilleerd water 60 droppels geeft, levert bijv. uit 1 drachme aether sulphuricus 204 droppels, uit 1 drachme spiritus nitri dulcis 150 droppels, uit 1 drachme kreosoot 100 droppels, uit 1 drachme vinum opii aromaticum 82 droppels, uit 1 drachme acetas plumbicus liquidus 42 droppels enz, (Zie verder het onderstaande lijstje). Tegen alle regt is het dus, wanneer inde receptuur Voor bijv. 1 scrupel (vin. opii, spir. nitr. dulc. etc.) 20 droppels worden gegeven of wel voor 20 droppels 1 scrupel. En dit niet alleen, maar wil men accuraat recepteren, dan mag men, wanneer de hoeveelheid eener

zelfstandigheid bij droppels wordt voorgeschreven , maar niet zoo uit de gewone winkelflesch langs den rand of op de stop droppelen, maar men moet er opzettelijke droppelfieschjes of droppelmaatjes op na houden, waarvan men zich overtuigd heeft, dat 1 drachme gedestilleerd water bij uitdroppeling juist 60 droppels levert. Bovendien moet het gootje, waaruit men laat droppelen, telkens na en voor het gebruik met gedestilleerd water worden afgespoeld, want de minste hoeveelheid eener aanhangende stof, vooral van vetachtigen aard, heeft dadelijk invloed op het volumen der droppels. Geeft het aan den apotheker reeds een tamelijk groot bezwaar, om geheel juist de bepaalde hoeveelheid van een geneesmiddel bij droppels af te geven , hoeveel te erger wordt de zaak, wanneer de artsenijvorm, waarin het geneesmiddel door den geneesheer is voorgeschreven, de droppelvorm (guttulae) is , indien dus de zieke of zijn helper het voorgeschreven getal droppels uit het gezondene medicijufleschje moet afdroppelen. Hier komt bij de moeijelijkheid der juistheid nog de onhandigheid der ongewoonheid, en wanneer de geneesheer eenige berekening heeft gemaakt omtrent de dosis der werkzame stof, zal hij daar niet al te veel staat op kunnen maken. Wanneer men er somtijds getuige van is, hoe onvoorzigtig sommige patiënten met het droppelen van sterk werkende middelen, z. a. bijv. solut. Powleri, te werk gaan, of hoe angstvallig de vooraf gegevene waarschuwing maakt, dan zou men den geneesheer wel gaarne voorstellen dergelijke heroïsche zelfstandigheden den patiënten nooit inden droppelvorm, maar steeds als mixtura , toe te dienen. De juistheid der vergelijking: 1 eetlepel = { med. once of 1 theelepel = 1 drachme , kan althans hetzij door afzonderlijke medicijnlepels, hetzij door meting der gewone lepels verkregen worden. Wij meenen uit het bovengezegde ben doen blijken, dat de bepaling bij1 droppels voel bezwaren in hare juiste uitvoering he^^’feépï: vooral de artsenijvorm : droppels,