is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 21, 18-09-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opschrift: geene longtering meer) a 70 gulden per duizend aanbevolen , bleken bij onderzoek niets anders te zijn dan gewone cigaren van 35 gulden per duizend, en volstrekt geen jodium te bevatten. Noch de asch, noch de rook leverde eenige sporen van jodium. Men heeft vroeger in Frankrijk jodiumhoudende cigaren met hetzelfde doel aangewend, door cigaren met tinctura jodii te bestrijken. Alleen het gedeelte echter, dat in den mond gehouden werd, kon eenig jodium afgeveu. Bij de groote hoeveelheid plantenzure potassa- en kalkzouteu, die de tabak bevat, blijft het jodium als joodpotassium of joodcalcium inde asch terug. [lndustrieblatter 8 Sept.)

Persoonlijke aangelegenheden. Door de Provinc. Geneest. Commissie van Z.Holland, resid. te Dordrecht, in hare zitting van 31 Augs., 1 en 2 Sept. loegelaten als Apotheker de Heer J. A. J. van de Ven, en als Droogist de Heer J. H. L. van Dijk. Handelsberigten. Maandelijksche opgave van prijsveranderingen door Gehe en Co. te Dresden. September 4864- (franco Amsterdam of Rotterdam). Gew. 1/2 kilo of med. once. Incl. ink. regten , excl. accijns. ,op 3m., cont. 2 o/0 kort. zonder verbinding. Ned. Cour. Hooger: Cera alba in schijven ƒ 1,55. Flor. chamomill. roman. nov. 52 ets. Fiores verbasci citrin. German. nov. extra fijn 1,40, Hungar. 80 ets. Jodium resublira, gallic. ƒ 7x/2 , anglic. 6'/a • 01. amyg da 1 ar. ama r. aether. ƒ 18, dal c. express, opt. ƒ 4,10. anisi ver. citrin. ƒ 13,25, albiss. rectif. 14,20. bergamott. genuin. Ia Messin. ƒ 10,25. cedro opt. ƒ 7,25. menth. pipt. germ. rectif. opt. ƒ 16. _ anglic. Mitcham ƒ33 en 38. Rad. angelic. Saxon. 30 ets. j alapp ae Ia ƒ 4,25 , pulv. ƒ 4,70. Resina jalappae ver. ƒ 34. Sporae lycopodii opt. 96 ets. Lager : Acetas morphicus f 115 perx/2 kilo, 7XJ2 per med. once. Acidum benzo icum subl. e gumm. opt. ƒ 14. tannicum ƒ2,80 en 3,30, pur. solubil. inodor. 3,20. tartaricum alb. ƒ 1,08, pur. 1,18. Alcohol absolut. bij mandtlesch ƒ 112. Camp hora raffin. bij 25 kilo ƒ 1 netto sine charta. Chloroform pur. ƒ 2,35. Gort. chinae Guajaquil pijpen ƒ.1,70 en 1,40, platte stukken 85 ets. regius seu Galisaya dept. sine epid. ƒ 3,15. quillaya chili n. 35 ets. Crocus gatinois Ia ƒ2B , hispanic. Ia 271 /2. Fiores rhoeados ann. 70 ets , Ia nov. 95 ets. Hydrochloras morphicus ƒ 9,25 het med. once. Nitras fus. et crystall. albiss. ƒ 39.50 per cassa. Nitras kalicus anglic. raff. ƒ3l, dept. alb. kleine kristallen 30. 01. terebinthin. germ. alb. ƒ25, rectif. albiss. 30. Opium thebaic. ver. Ia ƒ 14, Guévé 141/ 2. Rad. ipecacuanhae dept. ƒ 5,75, pulv. 6,10. se neg ae dept. ƒ 3,35. Succ. liquirit. Baracco bij kisten van 110 kilo met bladen ƒ 64 van Rotterdam. Sulphas clunicus Zimmer f 59 j pcr cassa Sulphas cinchonicus ƒ1112.W2. Uit het gedrukte Berigt van bovengenoemd huis trekken wij nög de vólgende merkwaardige bijzonderheden omtrent de aetherische oliën en de rabarber. De voortdurende stijging van oleum aurantiorura, bergamottae en citri is een gevolg van de gloeijende hitte, die in Sici-

lië op onderscheidene dagen, vooral den 12den, l3den en 19de»1 Julij, gedurende 12 tot 20 uren heeft aangehouden. Vooral heeft een vreeselijk heete zuidwestenwind in Sicilië en Galabrië den 12 len Julij, nog’s nachts om 11 uur met eene temperatuur van 32» R, , de treurigste verwoestingen aangerigt, vruchten verdord of bedorven, alsmede vele boomen geveld. Ooggetuigen verzekeren, dat de eerste berigten van den ondergang der helft van de vruchten nog verre beneden de waarheid waren, en dat de schade werkelijk veel grooter is. De bergamotten, die buitendien minder vruchten droegen dan andere jaren, zijn grootendeels half groen afgevallen en de andere helft is rood en bruin als verbrand, in rotting overgegaan. Nog nooit heeft men in die streken zulk een beeld van plantaardigen ondergang gezien. De citroenboomen hebben deze verwoestende heete stormen beter wederstaan, doch ook veel geleden. Het minst hebben de oranjebooraen geleden, zoodat men hierbij nog uitzigt op een tamelijken oogst heeft. Omtrent oleum bergamottae heeft men bovendien te vreezen, dat de olie, welke men nog uit de beschadigde vruchten zal pogen af te zonderen , van slechts zeer geringe hoedanigheid zal zijn. Radix rhei moscovitica. Zoolang de Russische regering zelve zich door middel van haar departement van geneeskunde met het aanschaffen en verzenden der beste kwaliteit rabarber inliet en deze van Maimatchin en Kiachta inden Europeschen handel liet brengen, werd wegens de strenge controle bij den aankoop en de naauwgezetheid bij den verkoop dit belangrijk geneesmiddel altijd in gelijke voortreffelijkheid en deugd gevonden en overtrof verre de Chinesche rabarber, langs een anderen weg aangevoerd. Na deze controle gedurende meer dan 160 jaren over den rabarberhandel te hebben gehouden, is de Russische regering voor eenige jaren daarmede geëindigd; misschien maar voor een tijd, maar nu is ook die beroemde kwaliteit geheel verdwenen en de vrije handel was buiten staat, uit zulke ver verwijderde en onzekere streken de waar te betrekken. Alle ondernemingen mislukten en slechts eene fijne Bucharische rabarber, die eerst later in Europa zorgvuldig werd geschild , leverde eenige op het uiterlijke gelijkende rabarbersoort met een eenigzins doffe, donker-roodachtige breuk, doch miste het eigenaardige knarsen en het wit marmerachtig voorkomen, beide eigenschappen afkomstig van het gehalte aan znringzuren kalk. Intusschen is het later bekend geworden, dat de geheimzinnige Chinezen valsche aanwijzingen hadden gedaan omtrent den oorsprong der vroegere goede rabarberleveringen voor de Russische kroonmagazijnen , en dat deze niet, zooals was opgegeven, van Doha, 1200 werst ten oosten van Kiachta stamden, maar altijd van Chin-chu (Djin-dju) , een naauw dal in Thibet, 2000 werst zuidwaarts van Kiachta gelegen. Tallooze mollen komen hier de traagheid der akkerlieden te hulp , om den grond los te maken, ten einde het gedijen der wortelen te bevorderen. Ver_ der is bekend geworden, dat het lang uitblijven der goede rabarbersoorten zijne oorzaak heeft in eene totale verarming der personen , die de rabarber cultiveren en daarmede handel drijven , door het verlies eener karavaan met de jaarlijksche opbrengst van 500 pud (= 8290 kilo) rabarber, die, bij den uitgang van de reeds gelukkig afgelegde groote woestijn door troepen van Chinesche rebellen overvallen, te gelijk met het stadje, waarin zij ’s nachts bewaard werden, zijn verbrand. Nu ontbrak kapitaal aan handelaren en verplegers van rabarber, en geen koopman te Kiachta of ergens in Rusland durfde dit aan de onderneming wagen. Indien de berigten juist zijn, dan heeft de Gouverneur van Siberië de zaak ter harte genomen en langs den diplomatieken weg van de Chinesche regering te Peking de verzekering verkregen, dat zij aan de lieden te Chin-chu de noodige voorschotten zou doen, om de zaak weder op de vorige wijze aan den gang te brengen. Wanneer hiermede nu alles goed gaat en de Russische regering te Kiachta niet al te streng en niet willekeurig handelt, om zoo als vroeger de Chinezen te knevelen en zelfs goede stukken te verbranden , dan mag men hoop koesteren, in het volgende jaar weder echte Radix rhei moscovitica tegen een billijken prijs te verkrijgen. Thans ontbreekt zij geheel.— Radix rhei chinensis, langs een anderen weg over de zee verkregen, wordt daardoor zooveel te belangrijker , doch dooreen ongelukkigeu zamenloop van omstandigheden is kwaliteit en kwantiteit slecht uitgevallen, Erratum. In No. 20 kolom 5 regel 25 van boven staat: «omdat de juistheid van het aan hem te geven antwoord,’’ moet zijn: omdat de juistheid van het door hem te geven antwoord enz. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen.