is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 22, 25-09-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theken en droogistwinkels, alwaar elk zooveel vergift kan verkrijgen als hij verlangt.

Crehelmmlddelen. Andidroppels is een geheimmiddel door onderscheidene attesten van geneesheeren aanbevolen bij slechte spijsvertering , enz. zonder schadelijke bestanddeelen te zullen bevatten. Elesschen van 10 al2 oneen. Volgens een onderzoek van den Apotheker Gottsehalk te Leipzig bevatten deze droppels echter wel degelijk als schadelijk bestanddeel jalappe, terwijl zij verder bestaan uit kleine hoeveelheden senne, rabarber , trifoliumbitter met den een of anderen aether gearomatiseerd. Het onderzoek op jalappe had op de volgende wijze plaats. De andidroppels werden met zwavelzure baryt ingedampt, waarbij reeds de reuk naar jalappe duidelijk merkbaar werd; aan het terugblijvende werd de hars ontnomen en deze met chloroform onderzocht, waarin zij niet oplosbaar was, alsmede met geconcentreerd zwavelzuur , waarmede zij eene roode kleur gaf. Boekaankondiging. Wetenschappelijke zaken van algemeen nut, eenvoudig verklaard en opgehelderd in hare werking en toepassing in het dagelijksche leven. Een vraagboek voor oningewijden. Vrij bewerkt naar D. A. Wells’ Science popularly explained en andere bronnen door D. van den Bosch, Ingenieur en Dr. C. Ekama. Met 200 afbeeldingen. Amsterdam , Gebroeders Kraaij. Dfe kennismaking met de 2 eerste afleveringen van dit vraagboek drong ons het aan onze lezers, vooral aan onze aanstaande Pharmaceuten, aan te bevelen. Zij ontvangen hier eenvoudige verklaringen van vele bijzonderheden, die in hunne natuurwetenschappelijke studiën voorkomen. Waar hunne leerboeken soms minder duidelijk tot hen spreken, kan de gemakkelijke wijze, waarop hier alles wordt uitgedrukt, heu tot eeu beter begrip leiden van hetgeen zij zich eigen moeten maken. De vragen zijn natuurlijk gesteld, dikwijls op die wijze ingekleed , alsof zij bij den nadenkende zei ven gedurig opkomen omtrent verschijnsels, die zich rondom hem vertoonen. De twee eerste afleveringen bevatten in eene inleiding eene beknopte aardbeschrijving, verder de wetten en eigenschappen der stof, de werktuigkunde, de verschijnselen der vloeistoffen , de leer van het geluid , warmte en stoom. Gaarne hadden wij inde werktuigkunde de balans meer wijdloopig behandeld gezien. Een paar opmerkingen houden de schrijvers ons ten goede, waar zij het scheikundig gebied betreden. Op pag. 26 wordt als de zelfstandigheid , die het kleinste specifiek gewigt bezit, opgegeven : Ammoniakaal-waterstof (hydrogeen) gas. Deze uitdrukking beteekent volgens de beschrijving ammoniakgas (NH3). Zooals zij daar staat is zij onverstaanbaar, waarschijnlijk afgeleid van het engelsche: hydrogen nitrogened? Op pag. 55 worden als bestanddeelen van het knalzuur-kwik opgegeven: koolzuur, stikstof, zuurstof en kwikoxyde. Voor koolzuur zal moeten gelezen worden koolstof, of liever de opgave der verwijderde bestanddeelen van het knalzuur kwikoxyde was naauwkeuriger geweest: koolstof j stikstof, zuurstof en kwik. Pag. 160 staat dat

bij de indompeling van gloeijend ijzer in water ontbinding van eenig water plaats heeft, waarvan het waterstofgas snel ontvliedt en de zuurstof zich met het ijzer tot oxyde verbindt. Tot oxyde zal moeten zijn tot oxydule-oxyde of kon geheel weggelaten zijn. Wij maken hierop zooveel te eer opmerkzaam, omdat onder de onderwerpen , die later zullen behandeld worden, ook de beginselen der onbewerktuigde en bewerktuigde scheikunde worden genoemd. Persoonlijke aangelegenheden. Door de Provinc. geneesk. Commissie van Groningen zijn in hare vergaderingen van 9 en 10 Sept. geëxamineerd en bevorderd tot apothekers voor eene stad : de Heeren J. H. Warmoets en A. Th. H. Tonella. Door.'den Gouvern. Generaal van N. Indië hersteld in activiteit de apotheker Iste klasse P. J. Maler, laatstelijk overcompleet in zijn rang. Advertentien. Analytische Chemie. Glaswerk, Reagentia enz. voor Analytische Chemie zijn verkrijgbaar hij W. G. L. Paul te Deventer. Het beste scheikundige werk is ontegenzeggelijk het LEERBOEK der Onbewerktuigde Scheikunde VAN GRAHAM-OTTO. Uit het Hoogduitse!) vertaald en met aanteekeningen voorzien DOOR J. P. O. VAN TRIGHT, Lid der Prov, Geneesk. Commissie van Gelderland en Apotheker te Arnhem. Alle deskundigen zijn het daarover eens , dat er geen beter en vollediger Scheikundig Leerboek kan geschreven vyorden dan dit. Het verschijnt even als het oorspronkelijke in 3 dln. , en zal ongeveer ƒ25 compleet kosten. Wat er reeds van het werk is uitgegeven , is te ontbieden bij den Uitgever H. C. A. CAMPAGNE te Tiel, en verder alom. Compleet ziet thans het licht: JUSTUS VON LIEB3G, SCHEIKUNDIGE BRIEVEN. Naarden vierden (laatsten) druk uit het Hoogduitse!) DOOB Br. .1. M. VAJV BKMMKLKV Drie deelen van ruim 1100 bladzijden. Prijs slechts f7,50. Het derde deel bevat, als eender toevoegsels op den arbeid Van Liebig , een GEHEEL OORSPONKELIJK WERK YAN Dr. J. M. VAN BEMMBLEN, waarom deze uitgave hoogst belangrijk is ook voorben, die dergelijke werken doorgaans in het oorsponkelijke lezen. Een uitvoerige prospectus is alom gratis verkrijgbaar. Leeuwarden. HHGO SUEINGAE. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen.