is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 25, 16-10-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PhariMceutisch Weekblad

V OOIS NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisoh Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 450. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverlentiën: Van 1 tot 6 Regels f I.—-, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegclregt.

1* Jaargang. j XO\)M« ,16 Octobcr 1861. | Hf». 35.

llededeelingen. Ingezonden stukken. MEDEDEELING VAN O. TE G. Vinum tartratis kalico-ferrici. In het Pharmaceutisoh Weekblad No. 16 komt bij de opgegeven bereiding van Tartras kalico-ferricus in doorschijnende donker granaatroode schubben de vraag voor, zou een dergelijk voorschrift ook niet uitmuntend zijn voor het bereiden van onzen Vin. tartr. kalico-ferrici? Het zij mij vergund hierop te antwoorden, dat ik reeds verscheidene jaren de Tinot. mart. aperiens met het hierboven vermeld ijzerzout bereid heb, en wel door 21 med. once in eene flesch wijn op te lossen. Deze bereiding heb ik daarom dienstig geacht, omdat ik dan een praeparaat heb, dat standvastig en steeds van gelijke zamenstelling is, en door de gemakkelijke oplosbaarheid van het ijzerzout ten allen tijde en elk oogenblik van den dag, zoo noodig, deze Tinctura kan bereiden. Hoe juist evenwel deze bereiding en hoe gemakkelijk zij ook wezen moge, moet ik toch ineen ander • opzigt mijnen collega’s dit praeparaat ontraden, omdat het •aij wel eens voorgekomen is, dat leden eener geneeskundige commissie aanmerkingen op de aldus bereide Tinct. toart. aper. gemaakt hebben, aangezien het praeparaat üiet in allen deele (voornamelijk op haar uiterlijk voorkomen) aap de vereischten der Pharm. Neerl. voldeed, ktoe onaangenaam het ook wezen moge bemerkingen te ontvangen overeen of ander geneesmiddel, geloof ik toch, dat aan elk Apotheker eenige vrijheid gegeven is, om Seneesmiddelen, hoewel zoo mogelijk naar een algemeen Oorschrift, toch naar zijn beste weten te mogen bereiden, ware men overtuigd mogt zijn, dat aan onze Pharm. geene de minste onjuistheid kleefde. Overeen en aangaande het bereiden van Vin. tartr. kalicoei'rici het gevoelen mijner ambtsbroeders te vernemen, mij aangenaam zijn. n °- De bereiding van Vinum tartratis kalico-ferrici (tinc- Ora ferri tinctura martis aperiens) volgens

de Pharm. Neerl. heeft ons nooit voldaan. Vooreerst is de verhouding tusschen 4 deelen wijnsteen en 1 deel ijzer niet juist en zal aequivalentisch moeten zijn 4 deelen wijnsteen op li deel ijzer. Daarbij verkrijgt men een praeparaat van eene onstandvastige zamenstelling, dat door den tijd veel wijnsteen afzet en zeer aan bederf onderhevig is. Wij geven dus bepaald de voorkeur aan eene oplossing van het naauwkeurig bereide, volkomen oplosbare ijzerzout in wijn, waarbij men eene niet te groote hoeveelheid in voorraad behoeft te maken. De evenredigheid van 2£ med. once op I flesch wijn volgens onzen geachten inzender komt ons voor vrij juist overeen te komen met de sterkte van het praeparaat, volgens het voorschrift onzer Pharmacopoea bereid. Het regt tot eene soortgelijke afwijking van het voorschrift der Pharm. met het eenige doel tot verbetering zal toch wel niemand kunnen afkeuren? Nog een enkel woord over de sterkte van het praeparaat, volgens de Pharm. Neerl. bereid. Plet heeft ons altijd bevreemd, waarom de Pharm. Neerl. de wijnachtige oplossing van het ijzerzout in zulk een verdunden staat verlangt, zoozeer verschillende van het vroegere voorschrift der Pharm. Belgica. Inde Pharm. Belgica toch worden op 48 deelen wijn 30 deelen wijnsteen en 5 deelen ijzer voorgeschreven, inde Pharm. Neerl. op 50 deelen wijn 4 deelen wijnsteen en 1 deel ijzer (dus vijfmaal minder wijnsteen en ijzer). De bereiding van den tartras kalico-ferrious verschilt, doch de bedoeling bij beide is dezelfde , namelijk een zooveel mogelijk oplosbaar ijzerzout te verkrijgen. Het gevolg hiervan is, dat de wijnachtige tinctuur der Pharm. Belg. eene zeer geconcentreerde oplossing van het ijzerzout oplevert, terwijl die der Pharm. Neerl. veel minder ijzer bevat, dan inden wijn kan opgelost worden en dus veel minder donker gekleurd is. (Goed bereide tartras, kalico-ferricus ,tocl> is reeds in 4 deelen water volkomen oplosbaar.) £ou deze zwakke tinctuur inde bedoeling van den geneesheer liggen, wanneer hij haar bij eene dosis vin 15—2(p droppels