is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 25, 16-10-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven een alkoholisch aftreksel van notenbladen, hetwelk warm moet worden aangewend, eerst hevige pijn c veroorzaakt, maar later de pijn geheel doet bedaren.

Openlijke correspondentie. le„E WM H' •LiCTer da“JUWe MiSSiVe in «e7laauen, «ij. 7 e?‘Be PUntet* daa™'l b-P«ken. Wij vatten het niet , hoe 1 bePerken ïan het g«al apotheken aan den Staat 1 milliopn zon «kosten. Uwe .bedoeling is toch „iet, dat de Regering de overtal V apotheken zal nitkoopen? G„s dunkt, dat de zaak veel beter te schikken was, vooreerst dooreen verbod lot het oprigien van „ieu we apotheken en vervolgens door uilkooping der apothekers onder elkander. Het zon wat tijd kosten, eer dat het maximum bereikt -GiiTndt hTnStiSefVOf V°Udea reedS SP°edi« °P™bare“ I G.J vindt het vernederend, dat de apotheker ..bij het bekend ma' • ken zijner quahteit als apotheker die van droogist voegt.- Wij vinden die quahhcatte enkel een pleonasme. De apotheker is ex officio droogist droog.stexamen betrelt slechts een onderdeel (de pharmacognosie) van het apothekersexamen. Het nieuwe wetsontwerp komt uw Llan mTken “"“r ■ T‘' T ** droogis.en een eind te maken. – Gij keurt het af, „dat er weelde heerscht inde tegenwoor» ‘ge mrigungen der apotheken , dewijl lucht en licht aan onderschei «dene voorwerpen hoogst nadeelig zijn.- Gij kunt het toch niet misp ijzen, dat de apothekers en vooral jeugdige apothekers, bij den vooruitgang van den tijd aan de ingeving vaneen goeden smaak gehoorzamen vaaneer Zi, nieuwe winkels oprigten of oude overnemen , opdat deze laatste met als antiquiteiten staan te midden der sierlijke bouworde van de omgeving, Kr blijft toch nog altijd gelegenheid over, om de voorwerpen, waaraan lucht en licht schade doen, voor de nadeelige inwerking te bewaren. Wij erkennen echter gaarne met u , dat de ernstige aard en bedoeling der apotheek ook bij het uiterlijk voorkomen moeten worden macht genomen en ..dat Uitstallingen, diedeapoop “nm” vaa *■■*«-»- «m- – – -R. te ü Met genoegen plaatsen wij ineen volgend Blad uwe mededeehngen Over uw voorslag zullen wij bij vermeerderd debiet van het IBad nadenken, doch blijven ons in allen gevalle aanbevelen. Is het Weekblad met juist bestemd voor parlikuliere lezing en behoort het wel tehuis groote leeskringen , alwaar de berigten verouderd onder de oogen van vele leden komen, terwijl, zoo als gij met regt opmerkt, breekt ?" SdeBCahe‘d tot het naskan van bijzonderheden ont— Door X. te U, warden de volgende vragen voorgesteld : De bereidt.,g van Sulphas hydrargyriens nit kwik en zwavelzuur schaal “T .mo“jdijkheU| °P ' – gl» ab in porseleinen schaal. Kan ook de Mercur. snbl. corros. daartoe dienen, door dezen met zwavelzuur te behandelen onder een goed trekkenden schoorsteen’ en Zijn er m deze ook proeven genomen? De Sulphas hydrargyriens sclnjnt met vrucht als middel tot amalgamcring aangewend'te vforden. da I, f d K t i “r Pharm- (JuliJ-Augs. Nommer) komt voor, dat het den sche.knndtge in eene sodafabriek gelukt is uit het oxysulpi,uretum calc.cum (terugblijvende bij het „iüoogcn der soda) de zwavel te verkrijgen welke methode door hem geheim wordt gehouden en aan belangstellenden verkocht. _ Welke methode hierbij kan aangewezen ztjn is eene wel ter oplossing waardige vraag, !„ ons Weekoiad op te nemen ! stehlD°°r D'UCamarm W°rden de volBeridc vraBa" <«' beantwoording ge- Kan Ammonia liquida als een reagens bij uitnemendheid aangemerkt wmden h,j een quahtatief onderzoek naar het morphine-gehalte in Vin. opn arom. ? ° Mag op een enkel reactief als ammonia bij wijze van ingieting bij het onderzoek naar morphine in Vin. opii arom. directelijk een meer of minder gunstig oordeel worden uitgesproken ? Wat kan de roden zijn, dat men in Vin. opii arom. door bijvoeging var. ammonia hq. nu eens een kaasachtig vlokkig praecipitaat ft welk onnnddelhjk poedervormig wordt] , dan eens een korrelig poedervormig praecipitaat verkrijgt zonder dat zich dit vooraf vlokkig of kaasachtig vlokkig vertoond heeft? “ Wanneer men Vin. opii arom. filtreert, het residuum met warm water afwascht, h,j dit afwaschwater eenige drojipels Ammonia liq. voegt, j

IJ de mte wachten antwoorden wenschen nok n . over deze zaak mede te deeleu. wensclle" ook w.j ons gevoelen Pei,soonllJke aangelesenhedei» Overleden de'Apotheker A. J. Katten te Eindhoven; – 8 October de Apotheker A. C. Dirks te Dordrecht – Te Leeuwarden de Apotheek en handelzaak van • oe aan de firma van der Heulen en Bokma 7 ? I?Z7 Uit ütre°ht 6 oct' : V°°r het kantongeegt alhier heeft onlangs teregtgestaan een doctor inde geneeskunde ter zake van het verkoopen van geneesmiddelen, verboden bij de wet van 37 Maart 1838 Bij vonnis van heden heeft de kantonregter hem ont-8 afll ,Van “ 6 re=tsverv°lging op grond, dat gemelde in houdt ““ VerbodsbePalinS’ do°h geene strafbepaling Dene nieuwe bijdrage tot de noodzakelijkheid eener geneeskundige Staatsregeling, waarbij dergelijke anoman niet meer plaats kunnen grijpen. _ Wij meenen ons te herinneren dat de Hooge Eaad voor eenigen tijd eene soortgelijke uitspraak heeft gedaan ipSEESS | hla.r hospuaal ic Willem J de apotheker dar 3de küsse G W F “n Vogelpoel; beiden onlangs uit Nederland overgekomen. ' ‘ Advertenflën. A JP o T HC E eTk! * Een geëxamineerd Apotheker, P. Gr., zag'zich EEESTE6,BEDTENDEelerBSeplaatSf. aIS PIIOYISOE of V Ki,;; i T> Brieven ranco> onder letters Nijmegen.J d Boekhandelaar H- C. A. THIEME ,te ferri m potassae worden steeds op aanvrage, zoo spoedig mogelijk ot billijken prijs afgeleverd door de ündergeteekenden te Steenwijk. ee SGHURINK en TEN BRINK. 1. X?iS, zietB£™N *” Harte,l„.l DE PLANTKUNDE, geschetst door Dr. D, J. COSTEE, ™°rT elAfsi“dige oefeninS of ten gebruike bij het MIDONDERWIJS tot V°°rbereiding V°or het HO°GDK 440 Bladz. in 8». met circa 700 keurige Houtgravuren , compres gedrukt ƒ 4.40. GIFTEN EN WIJZE VAX 'IEBEÜIK der voornaamste en meest gebezigde GENEESMIDDELEN. Tweede druk, herzien eu uitgebreid door Dr. D. J. Costee. 40 cents. Snelpersdruk van H. C. A. ïhieme te Nijm777