is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 27, 30-10-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk verlies aan zwavel (voor Londen alleen 300,000 centenaars). Zwavelwaterstof namelijk zal door ijzeroxyde-hy'draat worden gereduceerd tot zwavel, waarbij ijzeroxyde 'in oxydule wordt veranderd. (HS +Fe O 3 FeO ! + HO + S.) 3 Als men dus het oxy-sulphuretum calcicum met zout-1 zuur behandelt, kan de ontstane zwavelwaterstof volgens 1 bovenstaand schema tot zwavel worden herleid. Het ,'zeer goedkoope zoutzuur zal wel geen bezwaar behoeven uittemaken, terwijl het ijzeroxydule zich op nieuw aan Ide lucht kan oxyderen, om op nieuw te dienen. f ü. TJ.

I 0-0. Crelieimmldilelen. Duryeas' Maïzena, een onovertreffelijk voedingsmiddel ‘geheeten, is niets anders dan maïsmeel. 1 Silezisch ferikelhmig-extract van Eggers te Breslau teo-en hals-, borst-, haemorrhoïdaal- en onderbuikslijden aanbevolen, is gezuiverde honig met feukelwater. Het fleschje van 5 onoe kost 60 ets, van 11 once/1,30. (Zie ook No. 8.) Baekaankondlging. De' plantkunde geschetst door Dr. D. J. Cosler. Voor zelfstandige oefening of ten gebrui/ce bij en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs. Met ongeveer 500 figuren inden tekst, te Amsterdam bij C. L. Brinkman. De scientia amabilh is daarom niet de meest gezochte onder de natuurwetenschappen. Grootendeels door aanstaande geneesheeren en pharmaceuten beoefend tot voorbereiding voor het examen, wordt zij na het afleggen van het examen in verreweg de meeste gevallen inden steek gelaten. Bitter was de klagt over hare miskenning, onlangs inden Spectator geuit, bij de aanwijzing van het feit, dat zij ouder hare zusterwetenschappen geene of eene zeer ondergeschikte plaats bekleedt inde programma’s voor die toekomstige gewigtige hefboomen der natie, de scholen voor middelbaar onderwijs. —• En het ligt toch niet aan de planten zei ven! De mensch wordt onwillekeurig getrokken naar die andere soort van organische wezens op aarde, welke zich door verscheidenheid van vorm, fraaiheid van kleuren, aangenaamheid van geuren enz. reeds op den eersten oogopslag aanbevelen, terwijl de belangstelling in zooveel hooger mate wordt versterkt, wanneer het gewapend oog inde onaanzienlijkste plant, in het eenvoudigst plantendeel eene wereld van merkwaardigheden gadeslaat. Aan het nut der plantkunde zullen wij pharmaceuten zeker niet twijfelen, wier voorraad door voortbrengsels uit de plantenwereld voor een groot deel wordt aangevuld, Het verschijnsel van de mindere neiging tot de plantkunde is wel te zoeken in het keurslijf, waarin zij gestoken is, ineen opzien tegen het geheugenwerk van de vele kunsttermen, die in landstaal en Latijnsche taal zijn aangenomen, om de plant en hare deelen te beschrijven. Doet zich echter een gids aan ons voor, om ons in de plantenwereld rond te leiden , zoo als het boven aangekondigde werk van Coster, dan raakt men weder verzoend ook met die bijzondere wijze, waarop de plantkundigen zich uitdrukken. Ineen aangenamen, duidelijken stijl verhaalt hij een tal van bijzonderheden, zonder daarbij echter het ware wetenschappelijke uit het oog te verliezen. Het is een volledig overzigt, zoowel der morphologie, als der anatomie en physiologie der planten, waarbij zelfs ziektekunde, plantengeschiedenis en plantengeographie vermelding vinden , een echt populair leer- en leesboek der plantkunde, waarin keurige en talrijke houtgravuren de beschrevene zaken op eene zeer aanschouwelijke wijze voorstellen. Voor eene juiste uitspraak der plantennamen zijnde lettergrepen, waarop de klemtoon vallen moet, geaccentueerd. Ten zeerste bevelen wij het werk onzen studerenden pharmaceuten aan.

Openlijke correspondent!e. C. E. te H. Wij gevoelen eerbied voor u als den 75 jarigen collega, d.e volgens uwe verklaring .sedert 52 jaar het vak uitsluitend als phlr.maceut in al zijne zuiverheid uitoefent en nog de pen opneemt voor IvinS'f vr’l IVej1Vej " S-Rr-Iri 180 de ,waPenen opnaamt voor het welzijn .van t Vaderland. VVij betuigen daarom temeer onze spijt over uw vermoeden , alsof wij m onze vórige correspondentie uit zucht orn vrienden te behouden «te veel concessiën hebben gedaan aan de zucht van .jonge apothekers, om de winkels naar de zoogenaamde eischen des tijds :rebbe„r‘|houeden.dMrdoor “ «“°* het bel“d d“' ‘aak “ ba‘ o'og , fNX'I hfbe“ du,lkt °ns d“4eli)k genoeg uitgedrukt, hoe wij ernst en deftigheid voegzaam achten bij de mngting eeuer apotheek, en wij zouden ze'fs gaarne wenschen, dat de apotheek gehouden werd in eene ruimte aan de straat, waardoor men niet onmiddellijk vanuit de voordeur intrad Zulks is in ümtschland wettelijk en'voorkomt de afleidmg van het gew.gtige recepteerwerk door boodschappen van hnishoud. ‘'juf Passeretl var> huisganooten enz. – Gij wenscht echter de apotheek «met eene zekere geheimzinnigheid te omhullen”, en hierin verschillen wij met u. Hoe meerde natuurwetenschappen publiek eigendom worden , des temeer vallen geheimzinnigheden weg en het mysterie der apotheek ,s met zoovele andere mystiïismen van vor ge tijden ten grave gedaald Frank en vrij verrigte de apotheker zijn werk zijne werkzaamheden moeten den toets der publieke aaiischonwing kunnen doorstaan. ben!i:lri1„r,ijrn 6iud,el'ik Gaarn? uw voorslag af, om tot een geweuselit bepaald getal apotheken te geraken. ..Het gouvernement zou met een «enkel mtll.oen de apotheken tot «/, „f bijna de helft kannen vermin.deren door vrijwilhgen uit- of afkoop van apotheken. Als maatstaf «van dien uitkoop zou ik den census der belastingen tot grondslag wil»den nemen en van 4 tot 8 duizend voor afkoopsom stellen zonder de .gebouwen dan vrijwilligers vragen, waaraan het zoo ik meen dan niet »zou ontbreken bij den kwijnenden toestand van vele kunstbroeders.” W” f* te f – Harlelijken dtiuk voor de aangename herinneringen. Wij vereemgen ons geheel met uwe opmerkingen en hebben reeds in ondersche'dene vorige Hommers dezelfde denkbeelden beleden. Wel degelijk is m ons orgaan de nieuwe wetgeving reeds meermalen ter sprake gekomen. Men kan echter niet altijd op hetzelfde aanbeeld kloppen -J. Jr. te s Gr. Uw gevoelen over Vinum tartratis kalico-ferrici plaatsen WIJ m hel volgende nommer. 1 W. A. D. te A. Met veel belangstelling lazen wij het adres der Drent- ■ sche pharmaceuten met betrekking tot het voortduren der levering van geneesmiddelen door geneeskundigen volgens art. 9 van Ontwerp lil. Het kwam ons vooral hoogst belangrijk voor door de bepaalde aan-Wljzmg en opsomming der feiten. -frr 6aarne.’,bet het verlanf!«o naar wijziging van het artikel hoe raoeijelijk de zaak ook billijk en tevens naar aller genoegen zal te regelen zijn. Het stuk was te' uitgebeeld , om nog iu dit nommer opgenomen te worden , ge zult het in het volgende vinden. lh. te A. en J. J. C. te K. In het volgende nommer. Persoonlijke aangelegenheden. Den 23 October vierde de Heer H. Huidekoper te Arnhem het vervullen zijner vijfentwintigjarige betrekking als Stads-apotheker. Advertentiën. In eene APOTHEEK te Leiden verlangt men zoo spoedig mogelijk een’ BEDIENDE of iemand, welke reeds eenigen tijd bij het vak is werkzaam geweest, wien gelegenheid zal gegeven worden , zich verder te bekwamen. Brieven franoo , onder Letter A. Z., bij den Boekhandelaar D. B. Centen , te Amsterdam. Bij C. L. BKINKMAN te Amsterdam, Hartestraat L. L. 193, ziet het licht : DE PLANTKUNDE, geschetst door Dr. D. J. GOSTEB,, voor zelfstandige Oefening of ten gebruike bij het MIDDELBAAR en tot voorbereiding voor het HOOG-ER ONDERWIJS. 440 Bladz. in B°. met circa 500 keurige Houtgravuren, compres gedrukt / 4.40. GIETEN EN WIJZE YAN GEBEUIK der voornaamste en meest gebezigde GENEESMIDDELEN. Tweede druk, herzien en uitgebreid door Dr. D. J. Costeb. 40 cents. Snelpersdruk van H. CTATThieme te Nijmegërü