is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 31, 27-11-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hem duchtig doorhaalt niet alleen over zijne miskenning der wetenschap , maar ook over zijne onwetendheid met de nieuwste bijzonderheden, onderzoekingen en uitspraken van andere geleerden. De mericarpia der ümbelliferen worden natuurlijk door hem als vruchten ten zeerste in bescherming genomen. Dat ook Berg niet zeer

malsch is in zijne uitdrukkingen, blijkt uit de volgende woorden; „Wanneer Professoren inde Botanie, waarvan „Dr. Mohr zulke vreemde denkbeelden heeft, zamenhan„gende zaden als vrucht aanduiden , en daarentegen de „gescheidene deelen eener vrucht als zaden, dan belmoren „zij ineen krankzinnigengesticht tehuis en wel inde „afdeeling der ongeneeslijke krankzinnigen, maar niet op „den katheder. Ten einde weder tot een gezond menschen„verstand te geraken moeten wij ons eerst met chloor bedoeken , om de aanstekende miasmata te vernietigen.” Op de persoonlijke beschuldiging van Dr. Mohr, „dat „Prof. Berg door zijne zitting inde Commissie tot examineren der pharmaceuteu het middel inde hand heeft „zich gevreesd en schadelijk te maken,” wordt in No, 44 der Pharmac. Zeitung door onderscheidene studenten namens de academisch-pharmaceutische vereeniging en vele geëxamineerde en studerende pharmaceuten te Berlijn de verklaring afgelegd, „dat Prof. Dr. Berg nooit van dit middel gebruik heeft gemaakt.” In ditzelfde nommer spreekt Prof. Berg zijn laatste woord uit met de aanhaling van Lessing: „De kunstregter, die zich van „zijne bekendheid met den schrijver ten nadeele van „hem bedient, begaat persoonlijke beleediging en is het „verachtelijkste wat een redelijk wezen kan worden, „Klatsoher, Ausschwarzer, Pasquillant.” Mededeelingen. Ingezonden stukken. Aan de Redactie van het Pharmaceutisch WeeMlad. VTelEd. Heer ! Zouden de ontploffingen van Bengaalsch vuur, waarvan in uw geacht blad van 20 Nov. door den Heer Yerklots melding wordt gemaakt, niet moeten worden toegesohreveri aan het gebruik van ongeicasschen zwavel? Het aanhangende zwavelzuur van deze zwavel werkt naar mijn idee, ontledend op de chloorzure kali, welke bijna in al deze mengsels gebezigd wordt, waarbij het uiterst gemakkelijk exploderende onderchloorzuur (C 104) ontstaat; ook hier hebben dergelijke exploties plaats gehad, later ' echter nooit weder bij het gebruik van flor. sulph. loti. De plaatsing hiervan zoude veel genoegen doen aan Harlingen, UEd. Dw. Dien., 22 Nov. 1864. W. K. Y. Het verheugt ons, dat de aandacht op deze aangelegenheid gevestigd wordt, omdat het blijkt dat ontploffingen met Bengaalsch vuur op verschillende plaatsen geschied zijn. Ook alhier te Nijmegen vernamen wij van dergelijke gevallen. De verklaring van den Heer W. K. Y. komt ons zeer juist voor. Wij vernemen vaneen militairen vuurwerkmaker, dat wegens het gevaar van ontploffing door hem nooit gesublimeerde zwavel, maar altijd tot poeder gehr&giz pijp zwavel

wordt aangewend. Goed gedroogde flores sulphuris loti zullen echter, naar ons oordeel, eveneens het gevaar doen vermijden. e^- Uittreksels uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften. Zwavelgehalte van den barnsteen. Door B. Baudrimont is inden barnsteen een zwavelgehalte aangewezen. Het maximum dezer zwavel bedroeg 0,4805 procent in doorzigtigen barnsteen, terwijl ondoorzigtige , dien men voor rijker aan barnsteenzuur houdt dan de doorzigtige, slechts 0,2403 proc. zwavel bevatte. Waarschijnlijk bevindt zich deze zwavel met organische zelfstandigheden inden barnsteen, want wanneer de barnsteen bij eene temperatuur gedestilleerd wordt, waarbij hij begint ontleed te worden, dan verkrijgt men zwavelwaterstof, koolzuur, kooloxyde en koolwaterstoffen; ook levert het gedeelte van den barnsteen, dat in aether oplosbaar is, bij de drooge destillatie altijd zwavelwaterstof op. In copal- en dammarhars werd geen zwavel aangetroffen. Kunstmatig zwavelwater wordt bereid dooreen mengsel van gelijke deelen zwavelcaloium, zwavelpotassium, zwavelsodium, dubbel-koolzure soda, arabische gom en wijnsteenzuur volkomen uitte droogen, tot poeder te brengen en innig te vermengen. Acht grein van dit poeder in 1 liter koud water opgelost, geven, nadat men de oplossing gedurende een kwartier uur aan de rust heeft overgelaten, eene vloeistof, die niet van de natuurlijke zwavelwateren is te onderscheiden. Bereiding van neutraal azijnzuur koperoxyde. Het neutraal azijnzuur koperoxyde, het dusgenaamde aes destillatum (naar de voorgegevene bereiding onzer oude Hollanders, ten einde de ware door hen ontdekte bereiding geheim te houden) wordt volgens Jonas verkregen door eene zekere hoeveelheid zwavelzuur koperoxyde of blaauw vitriool in ammonia liquida onder verhoogiug der temperatuur tot volkomene verzadiging op te lossen, en bij de blaauwe vloeistof geconcentreerden azijn te voegen eens zooveel als men kopervitriool heeft aangewend. Weldra verschijnen op de oppervlakte fijne kristallen van neutraal azijnzuur koperoxyde, zinken ten bodem en laten de plaats open voor nieuwe kristallen. De vorming van het zout geschiedt zoo spoedig, dat het vocht van tijd tot tijd in twee partijen schijnt verdeeld, waarvan de bovenste doorschijnend, helder en groen van kleur is, de benedenste uit zijdeachtige fraaije kristallen bestaat. Men verzamelt de kristallen op een doek of papier en droogt ze. Van 1 kilo zwavelzuur koperoxyde verkrijgt men 750 wigtjes kristallen. Reageerpapier op ozon. Dr. Allnatt geeft het volgende voorschrift tot eene juiste bereiding van dit papier. Men neemt 1 once wit zetmeel (van aardappelen of arrowroot), 3 drachmen joodpotassium, vermengt ze ineen marmeren mortier en voegt er langzamerhand 6 oneen kokend water bij. Men verzadigt papier, liefst vloeipapier, met dit heet mengsel, droogt het voorzigtig buiten toetreding der lucht en bewaart het in gesloten blikken