is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 34, 18-12-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijp is ia 5 geledingen afgedeeld, en elke geleding eener j pijp wordt als dosis voorgeschreven. 6 Pijpen wegende ! tezamen bijna 2 med. oneen bevinden zich ineen paket en kosten omstreeks 25 cents. Het gevaarlijke der zaak is echter, dat het scheikundig onderzoek er opium in

heeft aangewezen, waardoor deze borstsmker met meer tot de onschadelijke geheimmiddelen behoort. Vegetabilisch haarMeuringsmiddel van Br. Beringuier bestaat uit 3 fleschjes , waarvan het eene omstreeks 3, het andere 4 drachmen vocht bevat. Het eerste vocht is eene oplossing van ijzerehloride in gedestilleerd water, het tweede eene oplossing van brandig-galluszuur in Eau de Cologne. Deze fleschjes kosten, met inbegrip van twee porseleinen schoteltjes en twee borstels, vijf gulden. Boekaankondiging. CAJA Oudemans, Med. Dr., Hoogleeraar inde Kruidkunde aan hel Athenaeum llluslre te Amsterdam. – Handleiding tot de Pharmacogmsie van hel planten- en dierenrijk. Haarlem , A. C. Kruseman. 186a. f 2,99. Aanbeveling van bovengenoemde Handleiding kan wel overbodig genoemd worden. De naam des schrijvers, de belangrijkheid van het onderwerp, de keurigheid der uitvoering en de matige prijs hebben het ongetwijfeld reeds in veler handen gebragt. Wij kunnen onze taak j dus bepalen tot het betuigen onzer hooge ingenomenheid met dit oorspronkelijk Nederlandsch Men vindt er de nieuwste opgaven aangaande de afkomsteu der simplicia, de meest kenmerkende eigenschappen dezer laatste, hunne ware morphologische beteekenis, de laatste scheikundige analysen en tevens de belangrijkste bijzonderheden der structuur, de mikroscopische beschrijving , waartoe de baan volgens de verklaring van den Duitschen geleerde Prof. Berg door Prof. Oudemans gebroken is. Het artikel kina, met de bijzonderheden betrekkelijk de kina-kultuur op Java, wordt zeer wijdloopig behandeld. Het beslaat omstreeks 33 pagina’s. Wordt dit werk als leiddraad tot het inrigten der simpliciakast ter hand genomen, dan zal deze voorzeker een uitstekend nut voor de studie opleveren. -- Wij veroorloven ons een paar opmerkingen. Als een bestanddeel van Datura stramonium wordt opgegeven; daturine. Had hierbij niet beboeren vermeld te worden, dat dit alkaloïde voor identisch gehouden wordt met atropine? Aetherische mosterdolie (Essentia Sinapis) wordt opgegeven te bestaan uit 0. H. O. en N. Dit zal immers moeten zijn: C. H. S. en N.? (Aetherische mosterdolie = zwavelcyaanallyl: C 8 H5 NS,). Openlijke correspondentie. loTheér J. M. van Hulsteijn, vroeger apotheker te Rotterdam, thans partikulier te Z.-Bommel, heeft goedgevonden in het Handelsblad van Zaturdap 10 Dec. op te komen tegen eene aanmaning tot voorzigtigheid bii het bewaren van het Bengaalsch vuurmengsel, die ik aldaar eentge dagen vroeger geplaatst had, naar aanleiding der verschillende bengten van ontploffingen, die mij voor het Pharmaceulisch Weekblad waren toepezonden. Had ik dit stuk ineen wetenschappelijk blad gevonden ik zou het geen antwoord waardig gekeurd hebben , overtuigd, dat elk deskundige er de dwaasheid van zou hebben ingezien. De heer v. H. toch vermeldde, dat hij het mengsel jaren lang had bewaard , en ontleende daaraan de na.ve vraag, hoe de stnlfdrooge ingrediënten scheikundig op elkander kunnen werken? Voor het publiek heb ik gemeend mij te moeten verantwoorden en

Ite wijzen, dat ik niet de onmogelijkheid van het bewaren heb berd maar alleen de mogelijkheid , dat er bij het bewaren sche.kunwerking kan ontstaan, zooals trouwens de medegedeelde lette, zoovele andere genoegzaam hebben bewezen. olgens de verkeerde lezing van den heer v. H. was het bengt a.- istig van den Redacteur der Geneeskundige Courant. Hij heelt deze teerde lezing zelfs zoover uitgestrekt, da. hij de vrijheid nam den .acteur te beschuldigen «o» niet genoeg op de hoogte van den tijd te zijn, Jat hij Moros polassae zou geschreven hebben. – Ik had deze Lasche uitdrukking niet gebruikt, want dan had ik waarschijn!., ras kalicus ■ gebezigd, hoewel ik in chloras polassae volstrekt geen fout Ik koos ineen Nederlandse!, blad de schrijfwijze chloorzure pot■ en wie durft beweren, dat zij niet op de hoogte van den t.jd .s, nt onbekend te zijn met de schrijfwijze , d.e door de eerste scheiidige schrijvers van ons land wordt gevolgd. aangelegenheden. Door de Provinc. Geneesk. Commissie van Gelderland n in hare Vergadering van 13 en 14 December tot Apojkers bevorderd de Heeren Th. van Tricht van Arnhem , J. Anderson van Dieren en A. Schelkes van Nymegen. Door de Provinc. Geneesk. Commissie van Z. Holland, is ’s Gravenhage 6 December tot apothekers bevorderd Heeren H. J. de Ridder, C. J. J. Hertstein en K. L. Switzar. , , , „ r Er is ons verzocht te vermelden, dat de Heer U W. Snabilié , eender oudste te Rotterdam, n ’sde. December zijn 40 jarig jubilé als Apotheker – Gouvern. Gencr. van N. Indië bevorderd tot Apotheker le tsse bij het groot militair Hospitaal te Samarang, de Apothe – isse A. G. Venman, thans ter beschikking te Batavia. Advertentien. ~ In eene uitsluitend particuliere Apotheek * * te Amsterdam verlaagt men een’ BEDIENDE , * liefst geëxamineerd en R. G. Alleen diegeen zullen in aanmerking komen, die voorzien uilen zijn van bewijzen van zedelijk gedrag en ekwaamheid. Adres iranco, onder Lr. J. L. 0., ij den Uitgever van dit Blad. , te Haarlem , komt heden van epers: HANDLEIDING TOT DE PHARMACOGNOSIE YAN HET PLANTEN- EN DIERENRIJK DOOR G. A. J. A. OÜDEMANS. Med. Dr. , Hoogleeraar inde Kruidkunde aan het Athenaeuffl llustre te Amsterdam. , n Prijs f 2,90. . » * Eij D. B. CENTEN , te Amsterdam , ziet het icht : De Behandeling en denezing YA.N KEEL- EN BORSTZIEKTEN, DOOK INHAL ATIËN met een nieuwen Inhalatie-toestet VAN Dr. EMIL SIEGLE, Geneesheer te Stutlgart. KAAE HET HOOGDUITSCH. Prijs 70 Cents. – "Snelpersdruk van H. C. A. ïhieme te Nijmegen.