is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 35, 25-12-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crehelmmiddelen. Br. Tült’s Maagpoeder, tegen slijmaandoeningen en dierziekte, vergezeld van eene brochure, waarin zijne verkzaamheid tegen allerlei soort van spijsverteringskwaen wordt aanbevolen, in langwerpige doosjes ten bedrage ■an 6 drachmen voor 15 Sgr. (90 ets.) verkocht, leverde loor reuk en smaak en scheikundige analyse de volgende mstanddeelen op, die inde hierbij gevoegde hoeveelheden mdereengemengd een gelijksoortig praeparaat gaven : salniak 5 deelen, gebrande aluin 1 deel, rood ijzerosyde 3 leelen, ijzervitriool 3 deelen, sponskool 3 deelen, gebrand voor 8 deelen, alantswortel 5 deelen, gerooste rabarber 5 deelen, stipites dulcamarae 10 deelen, sennebladen 15 leelen , meesterwortelj 5 deelen, kaneel 5 deelen , galanjawortel 30 deelen.

Boekaankondiging. Petroleum en hetgeen daaruit bereid wordt. Naar het Engelsch van A. Norman Tate , door J. Th. Dirks. Dordrecht P, K. Braat. 1864. Is er eenige stof, die inde laatste jaren naam gemaakt sn een gewigtigen invloed op het maatschappelijk leven nitgeoefend heeft, dan voorzeker het petroleum , vroeger in zeer beperkt gebruik, gedeeltelijk als artsenijmiddel, voornamelijk afkomstig uit Perzië , maar sinds 1859 in Amerika aangetroffen en van daar uitgevoerd in eene telkens vermeerderende hoeveelheid, die de stoutste verbeelding te boven gaat. De nieuwe brandstof, bij de drooge destillatie door de natuur verkregen, werd weldra een gewigtig handelsartikel en dong met het lichtgas uit steenkolen naar den voorrang. Bijna op elke plaats, waar gasverlichting in zwang is , heeft zij deze wel niet verdrongen , maar door hare concurrentie aanzienlijk in prijs doen dalen. Voeg daarbij het verschil in aard van het petroleum en het verschil in gevoelen omtrent de ontvlambaarheid en doelmatigheid dezer zelfstandigheid, benevens de velerlei produkten uit het petroleum verkregen, om eene voorstelling te hebben van de belangrijkheid des onderwerps in het aangekondigde werkje behandeld, alwaar alle deze bijzonderheden op eene geschikte, aangename en bevredigende wijze zijn bijeenverzameld. Men vindt er de geschiedenis, de wijze van verkrijging , den oorsprong, de eigenschappen en scheikundige zamenstelling, het gebruik, het raffineren van het petroleum, de stoffen, die uit petroleum bereid worden , den tegenstand tegen de invoering van het petroleum, het overbrengeu van petroleum uit Amerika, eindelijk een aanhangsel, bevattende statistieke opgaven van den handel in petroleum en de inrigting en behandeling van petroleumlampen. De vertaling is zuiver en goed en de aanteekeningen ran de hand des Vertalers bewijzen, hoezeer hij met den geheelen omvang van zijn onderwerp vertrouwd was en alles, wat daarop betrekking had, bijeen wist te garen. „Het” petroleum, schrijft naar ons inzien de Schrijver met regt, niet „de” petroleum , zooals wij vaak in dagbladen en gemeenteverordeningen vonden. ■—• Met betrekking tot onze aanbeveling van de Pharmacognosie van Prof. Oudemans is ons opgeraerkt, dat op

pag. 161 daturine atropine wordt genoemd. Onze bescheidens opmerking sloeg op pag. 241, alwaar het daturine als bestanddeel van het seinen daturae stramonii afzonderlijk wordt vermeld en omschreven. Openlijke correspondentie. E. L. G n te A m. Wij hebben reeds onderscheidene bereidingen der pillenmassa met 01. terebinthinae vermeld, die inde hoofdzaak met de door u ingezondene overeenkomen. Wij willen echter hier ook nog van de uwe melding maken. Eén drachme geschaafde cera Ha va wordt in eene koperen vijzel zacht gewreven , totdat zij bijna poedervormig wordt [bij winterkoude]. Dit poeder wordt aangestampt met de 01. terebinthinae , bij kleine hoeveelheden er bijgevoegd, waardoor men eene gelijkmatige zalf verkrijgt, ter consistentie van groene zeep. Hierbij wordt gevoegd een weinig liores liquiritiae [l/2 drachme 2 scrupel] , zoodat het eene massa oplevert, die door_ bijvoeging van eenige greinen terebinthinaveneta zamenhangend wordt en thans 3 drachmen bedraagt. De massa is nu nog zacht op het aanvoelen , maar kan met lycopodiura zeer goed tot pillen worden uitgerold, die zelfs na 4 maanden ineen goed gesloten fleschje bewaard te zijn, niet inzakken noch kleverig worden, maar als de versch bereide zacht en rolbaar zijn. Het komt bij de bereiding vooral. aan op de goede gelijkmatigheid der zeepachtige zalf, die ’szomers verkregen wordt, door eerst het was met den zacht verwarmden stamper kneedbaar te maken. Door P. P. te S. wordt de vraag voorgesteld : Hoeveel procent morphine moet vinum opii aromaticum gemiddeld opleveren? O. rectificeert de meening van Solanum omtrent de waarde van potassa als reagens op morphine, waarvan in het vorig nommer sprake was, namelijk dat potassa als reagens dienen kan bij eene opvolgende behandeling met chloorammonium. A. te A. Wij kunnen uwe aanmerking op de redactie van art. 15 en 20 van Wetsontwerp IV niet plaatsen, omdat wij ons voorgenomen hebben alles te vermijden, wat zelfs den schijn van persoonlijkheid heeft, en zulks temeer , indien de stukken niet met den vollen naam onderteekend zijn. Persoonlijke aangelegenheden. De Prov. Geneesk. commissie van N, Holland, resid. te Haarlem, zal op Woensdag 11 Januarij hare gewone vergadering houden. Advertentie». Een Geëxam. Apothekcrs-Bediende zoekt eene goede betrekking , bij voorkeur in Utrecht, Noord- of Zuid-Holland. Adres franco. Brieven onder Letter A. bij den Boekhandelaar H, B, BREIJER te ARNHEM. *** Bij P. K. BEAAT, te Dordrecht, is van de pers gekomen : PETROLEUM EN HETGEEN DAARUIT BEREID WORDT. Haar fctt (Bagtlstlj nan J%. I«BMAÏ TATB, DOOR J. TH, DIRKS. KI. 80. Prijs ƒl. fj- Op franco aanvrage gratis te bekomen bij E. H. -j- TASSEMBIJER, Boekhandelaar te Rotterdam: EEN CATALOGUS VAN WIS", NATUUR- EN GENEESKUNDIGE BOEKEN, tot verminderde prijzen bij hem te bekomen. Snelpersdruk van H. C. A. ïhieme te Nijmegen,