is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 37, 08-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat onlangs zelfs de verklaring werd afgelegd , dat er geen echte Kamala meer inden handel gevonden vyordt. Bij dezen stand der zaken vestigen wijde opmerkzaamheid op het extractum cort. rad. granator. alcohol., waarvan door velen de beste uitwerking is waargenomen, hetwelk ons ook dezer dagen bevestigd werd. Eene hoeveelheid van 2 drachmen in pillenvorm op een morgen ingenomen, volbragt, naar men ons meldde, de verwijdering van den parasiet, waartoe de andere middelen vruchteloos waren aangewend. Het extractum cort. rad. granatorum, ons door de Heeren Mastenbroek en G-allenkamp te Amsterdam geleverd, was op Java bereid door den verschen wortelbast toet slappen spiritus uitte trekken en tot droogwordens te verdampen. Het vertoonde zich als drooge wrijfbare stukjes van eene bruine, op de breuk geelbruine kleur en flaauwen weinig merkbaren smaak , weinig oplosbaar in Water en alkohol. Wij vernamen , dat telkens slechts kleine hoeveelheden van Java worden aangevoerd, omdat het moeite kost aldaar den boom meester te worden, Waarvan de jonge vruchten of besjes door de Chinezen zeer gezocht zijn.

PYKOFÏÏOSPHAS FEKRICXJS CITRICO-AMMONIACALIS. Dit ijzerzout, hetwelk zich door zijn weinigen ijzersmaak als artsenijmiddel aanbeveelt, is niet altijd even gemakkelijk inde fraaije schubben of plaatjes van eene groene kleur en volkomene oplosbaarheid in water te verkrijgen. Het volgende voorschrift {uit het Schweiz. Woohenschr. für die Pharmacie), hetwelk wij met een paar opmerkingen mededeelen, zal een goed resultaat opleveren. I Kilo phosphorzure soda (2 NaO, HO, P054- 24 aq.) wordt eerst van water beroofd en vervolgens het tot poeder vervallen zout ineen porseleinen kroes tot gloeijing gebragt, waarin men het zoolang houdt , totdat de massa volkomen vloeit. Deze levert bij bekoeling de pyrophosphorzure soda (2 NaO, P05, kenbaar aan het wit praecipitaat met nitras argenticus). Zij bedraagt gewoonlijk omstreeks | der aangewende phosphorzure soda. Vier oneen van dit praeparaat worden in 6 tot 7 maten water opgelost. Deze oplossing wordt met eene oplossing van ijzerchloride neergeslagen (waartoe het gesublimeerde zuurvrije chloretum ferricum Neerl. bijzonder geschikt is). Men vermijde hierbij, dat er overmaat blijft van sodazout. De nu gevormde neerslag moet bevrijd worden van het opgeloste chloorsodium, maar deze afscheiding levert vrij wat moeijelijkheid op. (Filtreren is bijna ondoenlijk , vooral bij eenigzins groote hoeveelheden. Men late telkens bezinken, giete af, voege weder water bij en herhale deze bewerking, tot dat het afloopende water smakeloos is. (Hoe bezwaarlijk de afscheiding van het sodazout is, zij moet niettemin zoo volledig mogelijk geschieden , want anders slaat het praeparaat bij het droogen wit uit). Na het afwasschen verzamelt men den neerslag op een colatorium , brengt hem vervolgens in eene porseleinen schaal en overgiet hem met eene volkomen neutrale oplossing van citroenzure ammonia. Deze

oplossing wordt verkregen door citroenzuur in water opgelost met ammonia of koolzure ammonia onder verwarming te verzadigen. 3 Oneen citroenzuur, na oplossing en verzadiging met ammonia tot een volumen van 16 oneen gebragt, waren meestal voldoende, om den ijzerneerslag uit bovengenoemde hoeveelheden op te lossen. Slechts zelden was eene latere bijvoeging van twee drachmen , met ammonia verzadigd, citroenzuur noodig. Deze oplossing mag zoowel vóór het opgieten, als voornamelijk, wanneer zij in aanraking met het praecipitaat is, nooit de temperatuur van 10° C. te boven gaan. Na verloop van eenige dagen ontstaat er onder van tijd tot tijd omroeren (echter met vermijding van alle ijzeren werktuigen) een troebel groen vocht, dat gefiltreerd wordt en alsdan eene heldere groene vloeistof oplevert. De nog gesuspendeerde neerslag lost bij het filtreren meestal geheel op. Nu wordt de vloeistof snel, doch bij niet te hooge temperatuur uitgedampt. Het praeparaat wordt het fraaist verkregen , wanneer de vloeistof tot stroopsdikte verdampt op vlakke borden (of glazen platen) wordt uitgegoten en ineen niet te warmen oven gedroogd. Van bovenstaande hoeveelheden werden 6J- oneen fraaije groene schubben verkregen, die gemakkelijk in water oplosbaar waren en gewreven een lichtgroen poeder gaven, hetwelk zich aan de drooge lucht goed hield, maar aan eene vochtige lucht spoedig bruinachtig werd. Hager geeft voor het praeparaat de formule op : 3NH40 ,Ci -f 2FejOj , 3bPOs 6 acp ALUMINIUM. Bij Baux in het Departement du Ehöne en in Bar bij ïoulon is een mineraal gevonden , uit hetwelk het Aluminium kan bereid worden , en dat door Deville met den naam van Bauxit bestempeld is. Het bevat slechts weinige procenten kiezelzuur, en ijzeroxyd , daarentegen 31 procent aluminium. Kryolith levert slechts 13, aluin ongeveer 6 procent. Om één pond Aluminium te verkrijgen heeft men b. v. voor één thaler kryolith, voor 37|- Sgr. aluin, en van het nieuwe materiaal slechts voor 6 Pf. noodig. L. P. Med. Stud. Verscheidenheden. Door Prof. Heeren wordt het volgende voorschrift voor een onuitwischbaren inkt tot het teekenen der wasch medegedeeld. Men maakt eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde in water, die men met ammonia liquida verzadigt en waarbij men een weinig arabische gom voegt, om het doorvloeijen te verhinderen. Nu bevochtigt men de plaatsen , waar men teekenen wil, vooraf met pyrogalluszuur, ineen mengsel van wijngeest en water opgelost , en laat droogen. Vervolgens teekent men met de ammoniakale zilveroplossing, doch niet met eene stalen pen, maar met eene ganzenpen. De teekening wordt dadelijk zwart en kan bij de gewone behandeling der wasch niet uitgewischt worden. Maijer heeft het berberine gevonden inde Leontice tha~