is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 40, 29-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iladz. 6.) irden 30 a 60 wigtjes zweet verzameld. Na liet geuik van den liquor Fowleri en van arsenigzure soda n door den toestel van Marsh en met salpeterzuur zilroxyde de aanwezigheid van arseuik in het zweet velende worden aan getoond. Hetzelfde resultaat werd rkregen na het gebruik van arsenigzuur ijzeroxyde, «h het ijzer kon niet in het zweet worden aangetoond, iar werd inde urine gevonden. Het kwikzilverchlole (sublimaat) werd insgelijks aangetroffen in het zweet n den persoon, die het had ingenomen. Na het geuik van kwikzilverjodure werd het kwikzilver als kwik.verchloride in het zweet gevonden, terwijl het jodium ine was afgescheiden. Bij het onderzoek van 50 wigtjes zweet, verzameld neen rhumatieken lijder, die eiken morgen grein odpotassium gebruikte, vertoonde het zweet volstrekt :ene reactie op jodium, terwijl het daarentegen in eene .nmerkelijke hoeveelheid in het speeksel en de urine de werd aangetroffen.

Grant heeft bevonden , dat eenige legeringen, waarin het agnesium een voornaam bestanddeel uitmaakt , een bijna <en glanzend licht kunnen voortbrengen als het magneum alleen. Het licht verschilt in kleur naar den aard in het bijgemengde metaal. Zoo gaf één deel zink en vee deelen magnesium een mengsel, dat gemakkelijk randt en aan de vlam eene eenigzins blaauwe tint meedeelt ; één deel koper en drie deelen magnesium gaen een groen licht; één deel strontium en twee deelen lagnesium een rood licht. Het is Grant gelukt twaalf jrschillende metalen met magnesium vermengd te laten randen. De prijs, dien het verbranden van magnesium rans kost, kan op deze wijze tot op i verminderd woren. Hij meent, dat binnen korten tijd het magnesium ven goedkoop als het zink zal kunnen worden bereid en an algemeen tot verlichting in gebruik zal komen. lene maatschappij voor koolmijnen houdt zich reeds bezig roeven te nemen, om het inde mijnen aan te wenden. Bij de bereiding der arsenikzure soda voor technisch ebruik ontwijken al ligt arsenik-bevattende dampen, die an zeer nadeeligen invloed zijn. Door Higgins wordt deze ereiding gewijzigd door arsenigzuur in bijtende soda p te lossen en salpeterzure soda bij het mengsel te oegen , hetwelk men inden vlamoven calcineert. De ampen, die door den schoorsteen ontwijken , bevatten mmoniak en salpeterigzuur , doch zijn vrij van arsenik. Oelieimmlddelen. De Landdrostei te Hildesheim vestigt de aandacht der olitie op de volgende geheimmiddelen, ten einde voor un verkoop en verspreiding te waken : I°. Br. Ie Eoi's Uien. Aloë met geringe bijvoeging vaneen plantaardig loeder; 3°. Odontine, onfeilbaar middel tegen tandpijn ij C. Schneider te Hanover eene halve drachme hloroform ; 3°. Mann’s zeep , aangeprezen tegen elke soort an huiduitslag zeep , terpentijnolie en ammonia liuida; 4°. Het middel tegen dronkenschap van den ipotheker Günther te Altona een wijngeestig aftreksel an rhizoma asari met eenige cort. cascarillae, verkoopprijs ■ thaler (= f 7,00); s°. Baubitz Krduter-ligueur opossing van aloë en suiker in afwisselende verhouding in irandewijn met eenige specerijen; 6°. Baunscheidt’s olie le olie bij den Baunscheidt’schen levenwekker gevoegd >evat waarschijnlijk crotonolie. De volgende geheimmidlelen bevatten werkelijke vergiften : le Pomade van Br. ilain te Parijs tegen hoofdpijn acht grein kwikzilverjxyde ineen half once vet; 3e Heermanns mottenoater of mottenspiritus eene oplossing van kwikzilmrchloride.

De Industrie-Blditer van 5 Januarij beva(!tsi van den zonderlingen weg, dien '' heimmiddelen inslaan, om aan hunne MSdelu^^^n. schijn van waarheid te verleenen. In mers was inde Industrie-Bliitter eene amdyscj gclcy«®d van Hulsberg's tannine-balsem-zeep (die wij aan onder de rubriek Geheimmiddelen inNO. 33 imN4 Daardoor werd aangewezen, dat deze zeep volstrefTfeen tannine, maar slechts dennensparren-extract bevatte. Ten gevolge dezer analyse werd inde Industrie-Zeitung eene annonce geplaatst, waarin „een zekere persoon vermeldt, dat hij de zeepfabriek van Hulsberg heeft bezocht en aldaar eene kist met 35 pond tannine, gekristalliseerd looizuur, ten gebruike voor de zeep heeft aangetrolfen. Het vermoeden wordt inde annonce uitgesproken, dat de Eed. der Industrie-Bldtter eene vervalsching der Hulsberger zeep heeft onder handen gehad en van hare eerlijkheid wordt geëischt, dat zij de annonce in haar geheel overneemt, en tevens amende honorable doet.” De Eed. der Industrie-Blatter heeft wel de geheele annonce overgenomen, maar noemt haar een nieuw middel tot het verbergen der waarheid. Zij vermoedt, dat de inzender der annonce de Heer fabriekant Hulsberg zelf is en zijne kist met 35 pond gekristalliseerd looizuur uit de lucht gegrepen. Vooreerst wordt de tannine nooit in kisten, maar steeds in glazen flesschen verpakt en verzonden. Verder bestaat er geen gekristalliseerd looizuur of gekristalliseerd tannine. Tannine is een amorph ligchaam. Geen enkele prijscourant bevat ook de valsche benaming : gekristalliseerd tannine. De Eed. der Industrie-Blatter blijft bij hare bewering, dat zij echte Hulsberger zeep onder handen heeft gehad, uit het verkoophuis zelf aangeschaft, die eerst bruin was, later aschgraauw van kleur werd. Deze zeep bevatte geen spoor van tannine; met ijzeroplossing werd niet de minste zwarte kleur waargenomen. Louis Wundrams jichtpoeder wordt tegen den prijs van f thaler (=: ƒ 1,30) in stanniol gewikkeld ineen schuifdoosje afgeleverd. Het bestaat uit drie poeders, waarvan elk poeder bij scheikundige analyse bleek te bevatten 15 grein zwavelbloemen en 5 grein suiker ! Openlijke correspondentie. P. te B. Gij vraagt ons, welke de werking zal zijn van jodium op terpentijnolie bij de door ons in het vorig noramer vermelde ontkleuring der oplossing van jodium in terpentijnolie. Wij meenen, dat men hier te doen heeft met een substitutieprodukt, corresponderende met het substitutieprodukt bij de inwerking van chloor op terpentijnolie geboren, bijv. C2 „ | Advertentlën. Heeren Geneeskimstoefeiiareii die, ten dienste der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, op vroegere uitnoodiging nog geene verklaring hebben ingezonden omtrent den Sterken Drank als Volksdrank, worden beleefdelijk verzocht ook hunne stem nog te willen voegen bij de zeshonderd, die reeds tot ons kwamen. Een eerste bundel heeft reeds het licht gezien. (De Sterke drank als volksdrank veroordeeld door circa 500 Nederlandsche geneeskunstoefenaren, Amst. 1861, bij H. W. Mooij; 78 blz. compres 80. f 0.05); een tweede bundel gaat eerlang ter perse. Inzending wordt verzocht, hetzij door tusschenkomst van plaatselijke afdeelingsbesturen en correspondentschappen; hetzij aan den Secretaris der Vereeniging, te’s Gravenhage. 's Gravenhage, Mr. C. C. E. d’Engeleronner. 15 Dec. 1864. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen,