is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 41, 05-02-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crehelmmlddelen.

Maildndischer Haarbalsem, ineen fleschje van 6 drachmen inhoud tegen 15 Sgr. (= 90 ets.) verkocht, bestaat uit ossenmerg met omstreeks 2 scrupel extract van bruine kina, geparfumeerd door eenigen perubalsem, storax en welriekende oliën. F. Sc/iott's Extract Radix, een tandmiddel a 12} Sgr. (—75 ets.), bleek te zijn een mengsel van brandewijn met het sap vaneen vergiftig kruid, zooals van Aconitum of van de bessen van Paris quadrifolia (Wolfsbessen). Handclsberlgten. Maandelijksche opgave van prijsveranderinfen van Gehe en Co. te Dresden. Februarij 1865. (franco Amsterdam of Rotterdam). Gewigt j/2 kilo of med, once, Incl. ink. reglen , excl. accijns., op 3m., cont. 2o/0 kort., zonder verbinding. Ned. Court. NB. De Heer en Qehe en Co. herigten hierhij tenens, dat hun reiziger, de Heer Wïlh. Kaihe, in Februarij en Haart de eer zal hebben hunne handelsvrienden in Nederland voor hunne zaak te bezoeken. tlooger : Ammoniacum in granis 96 ets. Bromium purura f 6,50. Chloras kalicus cryst. 94 ets. ; bij liet vat van 50 kdo f 88. Cortex chinae ruber, extralijn 1* f 6,40; II» ƒ 5,40; ordin. Illa f 1,10, echt poeder f 4,50, GaJlae Alepp. nigr, f 1,50. Herba lobeliae inflatae, f 2,00. Jodium anglicum, f 6,75, resublim. f 7,75. J ode turn kalicum, f 5,75. Door de coalitie der fabriekanten aanzienlijk inde hoogte gedreven, prijs nominaal, op dezen oogenblik de genoemde. Kin o, ver. Ia glanzend f3; zeer zeldzaam en duur. Oleum auranliorum amar., wegens volkomene mislukking der produktie duur, f 13. Oleum bergaraottae, Ia Messina / 13, dreigt nog meer te i zullen stijgen. Oleum crotonis angl. ver. f 8,25. Oleum fol. Ma tic o, f 13 het med. once. Oleum „rosarum , Serail fijnste N°. 00 f 20,50 het med. once; f 315 per 1/2 kilo. Radix jalappae, echte Veracruz Ia f 4,50; pulv. f 5,10. Radix ipecacuanhae, Ia dep. f 6,50, pnlv. f 7,10. Lager: Ambra grisea, Ia f 24; goedeIIa f 21. Asa foetida, massa extrafijn Ia 70 ets.; fijnIIa 58 ets.; med. 52 ets.; ordin. 40 ets. Atrop i n u m purum, f3B het med. once; f 5 het drachme. Balsam copaïvae, Ia Macaraibo f 1,35; Maranham f 1,32. Code ïnum purum, ƒ25; Hydr o chloras code ïcus ƒ 24 het med. once. Cnrari, Pijlgift, f 6 per flacon a 1 gram. Digi tal in urn purum, ƒ 31 het med. once; ƒ 4,20 het drachme Flores chamomillae vuig. Ia 45. Folia senuae Alexandr., depur. 58 ets.; bisdepur.64 ets. puriss. 80 ets. Herba hyoscyami recens Ia 32, goedella 28. Herba meiissae, nov. 58; annua 40. Herba menthae crispae, 48. Herba menthae piperitis, 62, foliis 75. Hypermanganas kalicus crud. f 2,40, pur. f 16. Oleum sassafras genuinum f 2,75. Oleum sinapis aether. f 34. Oleum terebinthinae German. alb. f 22i/<, , exclus. flesch en bemanding. Santoninum pur. alb. ƒ 20,50 1/2 kilo. Scammonium Alepp. Ia ƒ 16, e radic. Anglic. ƒ 22. Sesq ui carbon as ammonicus Angl. bij het vat ƒ 42. Strychninura purum ƒ 76, Nitras strychnicus f 71. Sulphas chiniCUS, Germ. pur. albissiiu. et Jeyiss. f 52. Cassa. j

I Succusliquiritiae Ia Baracco zonder blad 70, met blad , bij j kisten van Rotterdam 60. Persoonlijke aangelegenheden. ! n': Minister van Koloniën heeft ter kennis gebragt van belangfaebben- I deu . dat met 1 September dezes jaars 4 jongelingen zullen worden bestemd voor de dienst inde Overzeesche Bezittingen , en wel drie voor de dienst in Oost-Indie en een voorde dienst in West-lndie en dat op 29 Mei | 1865 , des voormiddags ten 10 ure , in het scheikundig laboratorium Ivan s Rijks Hoogeschool te Utrecht, een vergelijkend examen zal plaats hebben. De op zegel geschreven verzoeken moeten voor 1 Mei 1865 bij i net Ministerie van Koloniën zijn ontvangen. Door den Gouv. Gener. van N. Indie benoemd tot apotheker 3de kl, E. F. G. Kreijenberg. Advertentien. APOTHEEK. In eene stad nabij Amsterdam, wordt gevraagd een fatsoenlijk jongeling, van goede getuigschriften voorzien, P. G., bekend met de receptuur en lust tot werkzaamheid hebbende; tegen genot van kost, inwoning en salaris, kunnende op eene fatsoenlijke en genoegelijke behandeling staat maken. Adres lett. H. franco bij den Uitgever van dit Blad, met opgave van verlangd wordend salaris. Analytische Chemie. GLASWERK , REAGENTIA ENZ. voor Analytische Chemie zijn verkrijgbaar bij 11 C. JL. PAIJjL te Deventer. Histoire Naturelle et Médicale DES NOUVEAIIX MÉDICAMENTS INTRODÜITS DANS LA THÊRAPEUTIQE depuis 1830 jusqu’a nos jours PAR VIGTOR GUIBERT. Ouvrage oouronné (Médaille dor) par la Société des Sciences Médicaleset Naturelles deßrnxelles. Deuxième Edition revue et augmentée. Uu gros volume de 800 pages en BVO.8V0. 10 Francs. Se vend ohez L. YAN BAKKENES et o°., Libraires francais a Amsterdam, et chez tous leurs correspondants en ville et en provinoe. Eeeren Greneeskunstoefenareii die, ten dienste der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van sterken drank, op vroegere uitnoodiging nog geene verklaring hebben ingezonden omtrent den Sterken Drank als Volksdrank, worden beleefdelijk verzocht ook hunne stem nog te willen voegen bij de zeshonderd, die reeds tot ons kwamen. Een eerste bundel heeft reeds het licht gezien. (De Sterke drank als volksdrank veroordeeld door circa 500 Nederlandsche geneeskunstoefenaren, Amst. 1861, bij H. W. Mooij; 78 blz. compres 8». ƒ 0.03) ; een tweede bundel gaat eerlang ter perse. Inzending wordt verzocht, hetzij door tusschenkomst van plaatselijke afdeelingsbesturen en correspondentschappen, hetzij aan den Secretaris der Vereeniging, te ’sGravenhage. ’s Gravenhage, 14 Dec. 1864. Mr. C. G. E. d’Engelbronner. Drukfout in No. 40 inde eerste kolom van pag. 6. De woorden «in de’’ op regel 19 van boven behooren bij «urine” regel 13 van boven, zoodat aldaar gelezen moet worden, «inde urine”, Nijmegen. – Snelpersdruk van H. G. A. Thieme.